Kompleksowe wsparcie osób zwalnianych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy

loga kompreksowe zatrudnienie (orginal)

PROJEKT „KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZWOLNIONYCH I PRZEWIDZIANYCH DO ZWOLNIENIA Z ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 132 937,87 zł, w tym 85% środków na realizację Projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o Projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi, Wydział ds. Zarządzania Projektami - Lider Projektu ze spółką komandytową Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy - Partner Projektu.

Okres realizacji Projektu: od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Głównym celem Projektu jest dostosowanie profili kompetencyjnych 200 osób (zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy) zamieszkałych lub pracujących w województwie łódzkim do wymagań rynku pracy poprzez wsparcie typu outplacement do czerwca 2015 r.

Grupa docelowa: 160 osób (79 Kobiet, 81 Mężczyzn) zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub pracujących w województwie łódzkim, w tym 83 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu oraz 77 osób przewidzianych do zwolnienia (tj. znajdujących się w okresie wypowiedzenia) i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników:

  1. Poradnictwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy – Partner;
  2. Szkolenia zawodowe (m.in. uprawnienia energetyczne, uprawnienia do obsługi wózków widłowych/suwnic, kurs spawania, kurs na operatora koparko-ładowarki, kursy z zakresu I i II stopnia księgowości, kursy komputerowe - ECDL) – Partner;
  3. Staże zawodowe – Lider.

Ponadto Lider i Partner wspólnie realizują pozostałe zadania: Rekrutacja oraz Zarządzanie Projektem.

 

Zakładane rezultaty Projektu:

Liczba osób, które podejmą zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie - minimum 80.

Liczba osób, które zwiększą umiejętność kształtowania kariery zawodowej o 30% poprzez udział w poradnictwie zawodowym i psychologicznym oraz pośrednictwie pracy - 160.

Liczba osób, które podwyższą o 80% lub nabędą kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach/kursach zawodowych - 80.

Liczba osób, które podwyższą o 80% lub nabędą praktyczne umiejętności zawodowe poprzez udział w stażach zawodowych - 52.

 

 

 

Lider Projektu:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział ds. Zarządzania Projektami
Departament Prezydenta
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 638-40-81


e-mail: k.jurczuk@uml.lodz.pl

 

Partner Projektu:

Development and Business Consulting
Gniazdowski i Partnerzy
Spółka Komandytowa
ul. Piwna 3/7
91-003 Łódź

tel.: +48 (42) 630-22-50
fax: +48 (42) 632-56-34

www.nowapracalodz.pl

 

 

 

 

lodz (szerokość: 431px)

 

 

 

4 job (szerokość: 431px)