Dla Pracodawcy/staże zawodowe

logo projekt (orginal)

 

Projekt „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pracodawca przyjmuje Uczestnika/Uczestniczkę projektu na trzy lub czteromiesięczny staż zawodowy. Oferujemy całkowite pokrycie kosztów stypendium dla Uczestnika/Uczestniczki projektu odbywających staż u Pracodawcy.

Aby wziąć udział w projekcie należy dostarczyć do Biura projektu wypełniony Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Staż może zostać zorganizowany u pracodawcy, który:

a) prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o zorganizowanie stażu;

b) nie jest w stanie likwidacji bądź upadłości;

c)  nie zalega z opłatami w Urzędzie Skarbowym oraz ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

d) posiada wyodrębniony lokal do prowadzenia działalności, który nie jest miejscem zamieszkania;

e) w okresie 365 dni przed złożeniem wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych oraz nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.


Ponadto, uczestnicy projektu nie będą kierowani na staż do pracodawcy:

a) u którego byli zatrudnieni lub wykonywali inną pracę zarobkową w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia przez niego Wniosku (nie dotyczy to osób, które wykonywały pracę jako wolontariusze);

b) u którego odbywali praktyczną naukę zawodu;

c) z którym są związani stosunkiem pokrewieństwa (są członkami rodziny pracodawcy – rodzicem, dzieckiem, rodzeństwem, współmałżonkiem) lub z którym pozostają w stosunku powinowactwa;

d) z którym zamieszkują pod tym samym adresem.


Pracodawca, który spełnia ww. warunki składa Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu do biura projektu mieszczącego się w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113, lewa oficyna, I piętro. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu pracodawca ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem organizacji staży.

 

Formularze i dokumenty:
1) Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu>>>
2) Podpisany Regulamin organizacji staży w projekcie>>>

3) Wzór umowy trójstronnej na zorganizowanie stażu >>>