Projekt „Perspektywa”

persp2 (orginal)persp1 (orginal)    

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa. Realizowany jest w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie". Poddziałanie 6.1.1- Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było przywrócenie na lokalny rynek pracy 24 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, którzy znajdowali się w najtrudniejszej sytuacji na łódzkim rynku pracy.

Termin realizacji projektu od 01.10.2010 r. do 31.05.2012 r.

Biuro Projektu „Perspektywa"
Biuro Funduszy Europejskich w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi

90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115,

 

Więcej o innych projektach unijnych:
www.efs.gov.pl
www.wup.lodz.pl