Projekt: Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy

(orginal)

Projekt „Szansa -wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Realizacja projektu została zakończona. Główne rezultaty działań podjętych w projekcie to przeprowadzenie łącznie:

  • 24 h warsztatów psychologicznych;
  •  60 h warsztatów aktywnego poszukiwania zatrudnienia;
  • 100 h szkoleń z zakresu obsługi komputera;
  • 300 h szkoleń zawodowych, podzielonych między 6 bloków tematycznych;
  • 456 h kursu języka angielskiego;
  • 352 h indywidualnych konsultacji i porad specjalistów;
  • 30 h grupy wsparcia psychologicznego.

Według stanu z 31 października 2012 r. spośród 25 Uczestników i Uczestniczek projektu, którzy ukończyli staże i zajęcia reintegracji zawodowej 6 osób zostało zatrudnionych u dotychczasowych pracodawców. 1 osoba znalazła zatrudnienie u innego pracodawcy, również zaangażowanego w projekt „Szansa".

Składamy w tym miejscu serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom za ich zaangażowanie i motywację do udziału w proponowanych zajęciach i stażach. Podziękowania kierujemy również do pracodawców - 14 przedsiębiorstw i instytucji za zorganizowanie łącznie 25 miejsc stażowych i wdrożenie Uczestników do pracy w nowym środowisku. Składamy ponadto wyrazy uznania dla grona specjalistów dyżurujących w biurze projektu, przeprowadzających z Uczestnikami konsultacje indywidualne oraz dla animatorki grupy za zorganizowanie 6 spotkań integracyjnych. Jesteśmy zobowiązane za pomoc Powiatowych Urzędów Pracy, filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Rzecznika ds. osób niepełnosprawnych oraz szeregu innych podmiotów przy działaniach promocyjnych, przekazujących informacje o naborze kandydatów.
Liczymy na kontynuację podjętej współpracy przy kolejnych przedsięwzięciach Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Łodzi.

Kadra zarządzająca