Dla pracodawcy

(orginal)

Co projekt oferuje Pracodawcom?

Pracodawca przyjmuje Uczestnika/Uczestniczkę (Uczestników) projektu na cztero lub sześciomiesięczny staż zawodowy/zajęcia reintegracji zawodowej. Oferujemy całkowite pokrycie kosztów stypendium dla Uczestnika/Uczestniczki (Uczestników) projektu odbywających staż/zajecia reintegracji zawodowej u Pracodawcy. Przyjęcie osoby na staż/zajęcia reintegracji zawodowej nie będzie się wiązało z obciążeniami finansowymi Pracodawcy.

Aby wziąć udział w projekcie należało w terminie od 12 września 2011 r. do 14 października 2011 r. dostarczyć do Biura projektu wypełnione dokumenty rekrutacyjne wraz
z wymaganymi załącznikami.

Kto może wziąć udział w projekcie?

O przystąpienie do projektu mogli ubiegać się Pracodawcy, którzy:

1) Prowadzą działalność na terenie Miasta Łodzi,
2) Nie są w stanie likwidacji bądź upadłości,
3) Nie zalegają z opłatami w Urzędzie Skarbowym oraz ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
4) Posiadają wyodrębniony lokal do prowadzenia działalności, który nie jest miejscem zamieszkania,
5) Zapewnią miejsce odbywania stażu na terenie Miasta Łodzi.

Wymagane formularze i dokumenty:

1) Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu (dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania),
2) Kserokopia aktualnego wypisu z organu rejestrowego dotyczącego wnioskodawcy, z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentu,
3) Kserokopia zaświadczenia NIP,
4) Kserokopia zaświadczenia REGON,
5) W przypadku spółek cywilnych - umowa spółki wraz z aneksami,
6) Podpisany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcieSzansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy".