Rekrutacja

(orginal)

Etap rekrutacji kandydatów do projektu oraz pracodawców jest już zamknięty, nabór trwał do 31 października 2011 r. Kandydaci chcący złożyć dokumenty rekrutacyjne po tym terminie byli wpisywani na listę rezerwową.
Gdzie uzyskać informacje dotyczące projektu?
Informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można było otrzymać w Biurze projektu, będącym jednocześnie miejscem składania formularzy. Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie można również pobrać ze strony internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania.
Dane teleadresowe Biura projektu:
Biuro projektu „Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy"
Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Łodzi,
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 61A (wejście od Pasażu Schillera)
Tel. 042 646 16 11; 042 272 63 36
a.klosinska@uml.lodz.pl, ko.milczarek@uml.lodz.pl
Jakie formularze należy złożyć?

Początkowo:
1) Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania).

Osoby, które zostały wyłonione do uczestnictwa w projekcie składały ponadto:
1) Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem o pozostawaniu bez zatrudnienia,
2) Dowód osobisty - do wglądu oraz zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania/oświadczenie o miejscu zamieszkania,
3) Orzeczenie o niepełnosprawności - do wglądu;
4) W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne - potwierdzenie pozostawania
w rejestrze właściwego Powiatowego Urzędu Pracy do wglądu,
5) Podpisany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy".