Uczestnicy projektu

 

(orginal)

O udział w projekcie mogły się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące warunki:
1. Zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności,
2. Niezatrudnione, tj.
a) Pozostające bez zatrudnienia, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne
i gotowe do podjęcia zatrudnienia, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy lub
b) Zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w Ustawie
o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 593). Dla osoby w rodzinie dochód nie może przekraczać 351 zł netto na osobę, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 477 zł netto na osobę.
3. Zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi,
4. Posiadające zaświadczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ważne przez okres trwania projektu,
5. W wieku 15 - 64 lata.
W ostatnich etapach realizacji projektu uczestniczyło w nim 18 kobiet i 12 mężczyzn.