Publikacje gospodarcze

 

 

INFORMATOR GOSPODARCZY / ECONOMIC GUIDE


Folder prezentuje podstawowe dane statystyczne charakteryzujące aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Łodzi. Zawarto w nim dane dotyczące m.in.: demografii, rynku pracy, rynku nieruchomości, ekonomii, edukacji, kultury, turystyki, inwestycji, infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej w formie tabel, wykresów i map.

Publication presents basic statistical data characterizing the current socio-economic situation of Łódź. It includes data such as: demographics, employment, real estate, economics, education, culture, tourism, investment, infrastructure, utilities and communication in the form of tables, graphs and maps.

Do pobrania/Download>>>

 


PORADNIK INWESTORA / INVESTOR`S GUIDE


Publikacja zawiera podstawowe informacje i zasady dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej, pozyskiwania nieruchomości gruntowych, nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, etapów procesu inwestycyjnego oraz ulg z tytułu podatków i opłat.


Publication contains basic information and rules on starting business activities, acquisition of land properties, information for foreigners, stages of the investment process, tax and charge allowances

Do pobrania/Download>>>

 


RYNEK PRACY W ŁODZI / LABOUR MARKET IN ŁÓDŹ


Publikacja stanowiąca zbiór informacji na tematy związane z przepisami prawa pracy oraz łódzkim rynkiem pracy. Zawiera przydatne informacje dotyczące uregulowań prawnych zatrudnienia, poziomów wynagrodzeń w priorytetowych branżach w Łodzi, rodzajów benefitów pozapłacowych, szkolnictwa oraz rynku kandydatów. Informacje zostały przygotowane we współpracy z Grafton Recruitment.

It is a collection of information on topics related to labor regulations and the local labor market. Here, you will find useful information pertaining to legal regulations on employment, levels of remuneration within the priority branches of industry, types of extra-pay benefits, training and candidate labor. The information has been prepared in cooperation with Grafton Recruitment.

Do pobrania/Download>>>

 


2015 raport nieruchomości (orginal)

ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI / ŁÓDŹ REAL ESTATE MARKET 2015

Najnowsza edycja raportu o łódzkim rynku nieruchomości powstała w ramach wspólnej inicjatywy Biura Obsługi Inwestora oraz firmy Cushman&Wakefield. Raport informuje o trendach na rynku nieruchomości, skupiając się na rynkach: biurowym, handlowym, magazynowym, oraz, po raz pierwszy - usług hotelarskich. Poszczególne wskaźniki pokazują trendy na rynku w okresie od 2009 roku do chwili obecnej.

The most recent edition of a report concerning the real estate market in Łódź was created within the frameworks of a common initiative of the Investor Service Bureau and the Cushman&Wakefield company. The report informs about the trends on the real estate market, focusing on several markets: bureau, trade, warehouse, and, for the first time - hotel services. Particular numbers show trends on the market starting from 2009 up to the current moment.

 

Do pobrania/Download>>>

 


 

Pierwotny Rynek Nieruchomości Mieszkaniowych w Łodzi 2016-1 (orginal)

PIERWOTNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W ŁODZI / PRIMARY HOUSING MARKET IN ŁÓDŹ

 

Najnowsza edycja raportu pt. "Pierwotny rynek nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi" została przygotowana przez OPG Property Professionals we współpracy z Biurem Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi i prezentuje najbardziej aktualne trendy na rynku w Łodzi, analizując również sytuację w poszczególnych dzielnicach Miasta, a także porównując dane do największych miast w Polsce. Dodatkowo, opracowanie zawiera także prognozy na najbliższą przyszłość na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi.


The most recent edition of a report "Primary housing market in Łódź" was created in cooperation with OPG Property Professionals and Investor Service & International Cooperation Bureau. The report delivers information about current trends on the primary housing market, analyses the situation in every district of the city comparing the results related to Lodz to other major Polish markets. The report includes also forecasts for the housing market in Łódź in the nearest future.

 

Do pobrania/Download >>>