Dotacje pozakonkursowe- tzw. małe granty

 

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania wniosków na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w ramach tzw. MAŁYCH GRANTÓW. W tym roku po raz pierwszy Wydział Kultury ma zarezerwowane w swoim budżecie środki przeznaczone specjalnie na te inicjatywy.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) miasto może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków miasta takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:
- wnioskowana dotacja od miasta w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
- termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
- tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
- termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
- ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
- projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.


Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

- tablicy ogłoszeń biura Urzędu Miasta /Wydziału,
- stronie internetowej,
- Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.


W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

W przypadku otrzymania dotacji organizacja, przed przygotowaniem umowy, zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok). Oferty należy składać min. 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.