Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

W ramach ogłaszanego corocznie otwartego konkursu ofert Prezydent Miasta dofinansowuje interesujące i wartościowe projekty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego., w tym, m.in.: organizację imprez kulturalnych, edukację kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży, zwłaszcza zagrożonej wykluczeniem społecznym, wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+ oraz realizację przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej. Kwota dofinansowania wynosi do 50.000 tysięcy złotych (tzw. „małe granty) oraz ponad 50.000 (tzw. duże granty). O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji znajduje się tutaj>>>