Konkurs architektoniczny Łódzkie ściany

plakat lodzkie sciany (orginal)

 

Wystawa prac:

plakat kamienice (orginal)

Ogłoszenie wyników konkursu
pt. "Łódzkie ściany"Wyniki konkursu architektonicznego - Łódzkie ściany 2016


I miejsce

praca nr 151816 - Łukasz Wawrzyniak i Damian Urbanek

15 000 zł


II miejsce

praca nr 779979 - Łukasz Chodorowski

10 000 zł


III miejsce

praca nr 959816 - Łukasz Wawrzyniak i Damian Urbanek

5 000 zł


Wyróżnienie

praca nr 250715 - Alicja Wieczorkiewicz i Aleksandra Kozłowska

4 000 zł


Wyróżnienie

praca nr 000011 - Agata Ceglińska i Aleksandra Bartczak

4 000 zł


Wyróżnienie

praca nr 082933 - Sonia Dubois

4 000 zł


Nagroda Architekta Miasta

praca nr 132424 - Małgorzata Mader i Michał Suskiewicz

8 000 zł

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs architektoniczny "Łódzkie ściany" na opracowanie projektu studialnego współczesnej metamorfozy szczytowych ścian kamienic jako integralnej części przestrzeni miejskiej. Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta.

CEL KONKURSU

 

Celem konkursu jest wzbudzenie profesjonalnej dyskusji o możliwościach, szansach i (być może) ukrytym i niewykorzystanym potencjale rozwojowym "ścian szczytowych". A w efekcie konkursu jest wyłonienie najlepszych propozycji projektowych, rozwiązań architektonicznych dla ścian budynków w sąsiedztwie przestrzeni publicznej. Każda ściana, gdy graniczy z przestrzenią publiczną staje się sprawa publiczną.

 

"Łódzkie ściany" wraz ze śladami po wyburzeniu sąsiadującej kamienicy, przypadkowymi oknami i balkonami realizowanymi w różnym czasie i zazwyczaj nielegalnie można również uznać jako faktyczny składnik tkanki miejskiej, prawdę rozwoju XIX-wiecznego miasta.
W intencji Ustawy Krajobrazowej ściany widoczne z przestrzeni publicznej stanowią ważny element tworzący krajobraz miejski. Współczesne łódzkie ściany winny wpisywać się w kontekst istniejącego otoczenia, współgrać z architekturą elewacji frontowej budynku, tworząc architektoniczną obudowę przestrzeni publicznej odpowiedniej jakości.

 

Zadaniem uczestników konkursu jest znalezienie właściwego środka wyrazu architektonicznego, być może nowatorskiego, a być może odwołującego się do historycznej spuścizny architektonicznej miasta.

 

Nowe kierunki poszukiwań twórczych należy zaproponować w oparciu o wytyczne zawarte w regułach Parku Kulturowego oraz zapisy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi objętej konkursem, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedstawienie projektu, który będzie wymagał zmiany zapisów planu - co należy jednoznacznie zaznaczyć w opisie podając zakres zmian.

Konkurs kierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, designem. Udział mogą wziąć zarówno studenci architektury, kierunków artystycznych jak i architekci czy designerzy. Liczy się kreatywność!

 

PRZEDMIOT KONKURSU

 


Przedmiotem konkursu jest przedstawienie studialnego projektu koncepcyjnego przebudowy szczytowej, niezabudowanej ściany łódzkiej kamienicy na pełnofunkcjonalną elewację wraz z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio do niej przylegającego. Projekt powinien być zgodny z przepisami polskiego prawa i obowiązującymi normami technicznymi, przy czym należy podkreślić, że granica działki, w której zlokalizowana jest ściana sąsiaduje z przestrzeniami publicznymi. Ponadto, na potrzeby niniejszego opracowania należy przyjąć możliwość realizowania elementów budynku wykraczających poza obrys ściany np. balkonów, konstrukcji wsporczych, schodów oraz elementów małej architektury stanowiącej uzupełnienie zagospodarowania terenu.

 

NAGRODY

 

I nagroda - 15 000 zł 

II nagroda 10 000 zł 

III nagroda 5 000 zł

3 wyróżnienia po 4 000 zł każde 

Honorowa Nagroda Architekta Miasta - 8 000 zł

 

TERMINY:

 

18.10.2016 r. - ogłoszenie Konkursu; 

28.10.2016 r. - ostateczny termin nadsyłania pytań do Organizatora (na adres: j.marchwicka@uml.lodz.pl);

03.11.2016 r. - udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników; 

05.12.2016 r. do godz. 15.00 - składanie prac konkursowych; 

08.12.2016 r. - zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu dyskusja pokonkursowa

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12991