Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rodzice szukający porady, pomocy lub konsultacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą skorzystać z oferty 6 rejonowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 3 poradni specjalistycznych znajdujących się na terenie Miasta.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Korzystać z niej mogą: uczniowie, ich rodzice, a także, w pewnym stopniu, nauczyciele. Podstawowym celem jest udzielanie wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rozwojem dzieci i młodzieży, ich edukacji i wychowania.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzą badania dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy ich potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych, kwalifikują do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, kształcenia specjalnego i resocjalizacji. W zakresie terapii prowadzą różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, społecznej, inspirują działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach, udzielają konsultacji oraz innej pomocy merytorycznej w tej dziedzinie. W zakresie doradztwa prowadzą poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz kształtują u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu. W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych wspierają rodzinę i szkołę, popularyzują wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, rozwijają umiejętności wychowawcze, inicjują różne formy pracy wychowawczej w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym dziecka.

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne udzielają pomocy nieodpłatnie, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. Przy zgłoszeniu do poradni nie są wymagane skierowania od innych specjalistów.

W załączeniu:

wzory wniosków składanych przez rodziców lub opiekunów prawnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

 

 

Jestem fair

Oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

Nabór do szkół i przedszkoli