Rok 2008 - nr 3

« powrót

kronika3_2008.jpg (orginal)Łódź jest ekologiczna. Potwierdza to nr 3/2008 Kroniki Miasta Łodzi, w którym tematyka związana z tą dziedziną zajmuje cały dział „Pierwszych kolumn”. W zwyczajowym wstępie do każdego wydania prezydent Jerzy Kropiwnicki wyjaśnia m.in. czym jest i jaką rolę ma do spełnienia samorządowa strategia Łodzi określana roboczo jako „Kierunki działań na rzecz zdrowia łodzian”: skupia się na wielu realizacjach, mających wpływ na poprawę środowiska naturalnego i poszukuje dróg oraz sposobów ochrony przed różnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Prezydent dostrzega również metamorfozę jaka dokonała się w świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta. Jego zdaniem łódzkie organizacje proekologiczne i setki oddanych tej sprawie entuzjastów zdrowego trybu życia w czystym środowisku powodują ewolucyjną zmianę Łodzi w zdrowe i przyjazne swoim mieszkańcom miasto.

Listopad to dla Polaków wyjątkowa pora to tekst poświęcony 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Jego autor Sławomir Nowinowski rekapituluje polityczne i społeczne realia, w których powstawała II Rzeczpospolita. Wspomina także o czynnym udziale łodzian w wojnie niepodległościowej.

Dział „Pierwsze kolumny” otwiera wywiad Marka Strąkowskiego z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi – Krzysztofem Piątkowskim. Radny przedstawia w nim swoją wizję miasta czystego i zadbanego, zamieszkanego przez świadomych swoich obywatelskich obowiązków i powinności mieszkańców. Miasta, w którym termin „ekologia” oznacza czynną postawę społeczną. (Żeby Łódź była dobrym miastem) W następnym artykule tego działu pt. Miejski ekosystem Krzysztof Olszewski czyni kilka uwag o środowisku przyrodniczym Łodzi. Autor rozróżnia ochronę środowiska i ochronę przyrody wyjaśniając istotę obu tych pojęć z osobna. Za ważną uznaje konieczność stosowania zasady ograniczonego rozprzestrzeniania się miast na otaczające je obszary, które mogą mieć określone wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, czy rolnicze. Tekst Zapełnią się wodą doliny zajmuje się miejskimi rzekami w łódzkim krajobrazie. Marek Zawilski wyjaśnia definicję rzek miejskich i zastanawia się nad możliwością przywrócenia ich naturalnych funkcji. Dla autora rola wody w przestrzeni miejskiej jest trudna do przecenienia. Jedną z jej najważniejszych zalet jest łagodzenie klimatu poprzez obniżanie temperatury i zwiększanie wilgotności w okresach upalnej pogody. W artykule Więcej niż rekreacja Marta Pabich omawia szczegółowo wszystkie łódzkie parki. Sytuując je chronologicznie rysuje jednocześnie historyczny fresk rozwoju Łodzi przemysłowej. O specyficznym parku, a mianowicie Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich pisze Katarzyna Krakowska w artykule pt. Miejsce wypoczynku i edukacji, natomiast Joanna Mikosz opowiada o Ogrodzie Botanicznym – Czysty azyl przyrody. O przyrodzie przemysłowej Łodzi mówi artykuł Danuty Gruszczyńskiej pt. Czas na mądrą odnowę, w którym autorka wylicza rzeczywiste zagrożenia łódzkich walorów krajobrazowych. Najważniejszym z nich jest niekontrolowana zabudowa realizowana poza strukturami urbanizacyjnymi, a także urządzanie składowisk odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu. O gospodarce odpadami komunalnymi w Łodzi napisała Barbara Gortat w tekście pt. Śmieci nie muszą straszyć. Zdaniem autorki Łódź dysponuje nowoczesnym zapleczem dla zagospodarowania odpadów. Poprawę skuteczności jego działania warunkuje jednak zwiększenie roli samorządu w tym procesie. Polega ona min. na dozorze nad przestrzeganiem ustalonych wytycznych i systemowym wspieraniu nowych rozwiązań technologicznych. Nowoczesne technologie służące pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii stanowią temat artykułu Anny Wojtas – Nowosolna i cała reszta. Wynika z niego, że ekologicznym atutem Łodzi może być geotermia, bo pod miastem znajdują się wody podziemne o temperaturze ponad 110 stopni Celsjusza. W drugim swoim tekście – Złe czasy rubla i przyjazne euro – Barbara Gortat opisuje funkcjonowanie łódzkiej kanalizacji i oczyszczalni ścieków. W ujęciu historycznym kreśli szkic problemowy jakim jest sprawnie działający system odprowadzania i oczyszczania ścieków. Kolejnych pięć artykułów tego działu jest poświęconych organizacjom zajmującym się szeroko pojętą działalnością ekologiczną. Joanna Wygnańska przedstawia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” (Nauka na zielono), Marcin Kieruzel przybliża tajemnicze oblicze Grupy Pewnych Osób (Awangarda obywatelskiej czujności), Magdalena Żeno przypomina Ligę Ochrony Przyrody (Uczy, pomaga, ratuje), Cezary Strąkowski prezentuje Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich (Łódź liderem), a Marcin Gumola zajmuje się Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej (Myśleć globalnie – działać lokalnie). Kolejny tekst Danuty Gruszczyńskiej omawia modny temat ekologicznego odżywiania się (Rynek zdrowej żywności), w którym z dużą wnikliwością przybliża asortyment łódzkich sklepów ekologicznych. Ostatnim artykułem działu jest Miasto w pigułce Dominika Antoszczyka. Ukazana w nim została droga prowadząca do powstania Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej. Miejsce to od razu stało się jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych Łodzi.

Dział „Kultura” rozpoczyna artykuł Gustawa Romanowskiego pt. Mistrzowie, wykładowcy, studenci unaoczniający związki artystyczne Łodzi z włoskim miastem Urbino. Na podstawie odbywającej się w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi wystawy Urbino – miasto grafiki autor omawia ideę Międzynarodowych Letnich Kursów Grafiki Artystycznej w Urbino i prezentuje sylwetki zasłużonych dla tej inicjatywy twórców. Dwóch wybitnych niemieckich artystów współczesnych przedstawia Marek Strąkowski w tekście Gniew serca. W okresie od 13 czerwca do 14 września 2008 roku łódzka galeria Atlas Sztuki wystawiała prace Jőrga Immendorffa i Markusa Lűpertza – czołowych przedstawicieli ruchu Neue Wilde. Ostatni tekst tego działu Teatralny dialog – autorstwa Mieczysława Gumoli jest zapisem wizyty w Stuttgarcie, w której autor uczestniczył wraz z artystami z Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

Dział „Historia” otwiera materiał Cezarego Rembowskiego omawiający historię opracowań kartograficznych w Łodzi (Mapy rozwoju miasta) a o historii Biura Urbanistyczno-Architektonicznego pisze Krystyna Krygier w tekście Takie były początki. W artykule Od Leinvebera do Muszyńskiego Andrzej Żarczyński zajmuje się Muzeum Farmacji a Magdalena Starzycka (Zewsząd do Łodzi) zmaga się z mitem łódzkiego Eldorado podszytego jednak kompleksem Warszawy. Od dawna bliskość Warszawy rodziła uczucia konkurencji. (...) W początkach wieku XX, kiedy Warszawa była jedynie miastem gubernialnym a nie stolicą, Łódź wydawała się nowocześniejsza i bogatsza. Dział kończy pozycja Jacka Krakowskiego dotycząca zapomnianych ludzi podziemia – MKK kontra SB. Autor opisuje zmagania Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” ze służbami specjalnymi PRL.

W poddziale „Czarne dziury, białe plamy” znajdują się dwa artykuły o tematyce żydowskiej. Aleksander Klugman w artykule Nie tylko pamięć podejmuje temat publikacji izraelskich dotyczących żydowskiej gminy wyznaniowej w przedwojennej Łodzi. Cytowana przez autora Księga Gmin zawiera wiele cennych informacji, np. dane dotyczące struktury zawodowej łódzkiej ludności żydowskiej. Moja wojna z nazistami to tekst Mateusza Sidora, w którym zaprezentowana została sylwetka Adama Bronera – polskiego patrioty i łodzianina.

W dziale „Łodzianie na świecie” znalazł się artykuł Włodzimierza Kupisza (Zaczęło się od Wańkowicza) będący zapisem interesującej opowieści pisarki Aleksandry Ziółkowskiej.

Dział „Łodzianie” przybliża postać tragicznie zmarłego łódzkiego poety Marcjusza Moronia. Wspomina go animatorka Teatru „Pod Lupą” – Teresa Radzikowska (Poeci żyją krótko).

W dziale „Osiedla, domy, ulice” Dariusz Kędzierski tym razem prowadzi czytelnika ulicą Henryka Sienkiewicza – Była Dzika.

W wyjątkowo bogato reprezentowanym dziale „Recenzje” znalazły się cztery łódzkie publikacje. Gustaw Romanowski recenzuje dwie propozycje wydawnicze: Grażyny Kompel Dejmka narodowy teatr w Łodzi (Centrum, które nie powstało) i Zdzisława Szczepaniaka Z wiatrem...i pod wiatr (Lektura optymistyczna). Małgorzata Golicka-Jabłońska zapoznaje czytelnika z książką Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego a Andrzej Kempa zdradza kim naprawdę była Maria Przedborska (Odkryta tajemnica).

Numer zamyka opracowany przez Małgorzatę Golicką-Jabłońską raptularz najważniejszych wydarzeń kwartału.

Miesięcznik Piotrkowska 104

Skarby Łodzi

Miasta partnerskie