Fundusze Przedakcesyjne

Programy finansowane ze środków Unii Europejskiej są realizowane w Polsce już od 1989 r. Ukierunkowane były na przygotowanie Polski do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej.

Phare

Jest on największym, pod względem wielkości środków finansowych, bezzwrotnym programem pomocowym Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ma on na celu zmniejszanie opóźnień i nierównomierności rozwoju regionów poprzez promowanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie problemów społecznych związanych z rynkiem pracy, restrukturyzację oraz rozwój infrastruktury.

ISPA

Podstawowym celem funduszu ISPA jest wsparcie krajów kandydujących w zakresie społecznej i gospodarczej spójności poprzez współfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych w sektorze środowiska i transportu. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej projekty z obszaru objętego do tej pory programem ISPA mogą być realizowane w ramach Funduszu Spójności.

SAPARD

Specjalny Program Przedakcesyjnej Pomocy na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - SAPARD jest programem przeznaczonym na rozwój rolnictwa i terenów wiejskich w ramach funduszy przedakcesyjnych.

Swoim zakresem program SAPARD obejmował działania w kierunku przyspieszenia przyjmowania dorobku prawnego Wspólnot w sektorze rolnym, stymulowania rozwoju obszarów wiejskich oraz restrukturyzacji gospodarki żywnościowej.

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej pomoc finansowa na przedsięwzięcia m.in.: w zakresie poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz inwestycje w gospodarstwach rolnych udzielana jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Gmina Łódź realizuje następujące projekty: