Czas powrotów - Powrót do czynnego życia zawodowego - Phare 2002

« powrót

Projekt „Czas powrotów - Powrót do czynnego życia zawodowego - Phare 2002 „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem" jest współfinansowany przez Unię Europejską.
59,9% środków - 32 830 euro na realizację projektu pochodzi z programu Phare, pozostałe 40,1% - 21 978 euro stanowi wkład własny.

Informacja o projekcie

Projekt „Czas powrotów - Powrót do czynnego życia zawodowego - Phare 2002 „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem", koordynowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest w okresie od 26 listopada 2004 roku do 31 lipca 2005 roku. Celem niniejszego przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwiająca im powrót do życia zawodowego poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, uzależnionych od alkoholu i narkotyków po zakończonej terapii odwykowej lub osób wychodzących z bezdomności.

Dotychczas wsparcie otrzymało 71 osób, w tym 60 osób wzięło udział w szkoleniu, a 55 odbywa przygotowanie zawodowe w miejscy pracy. Liczba 71 osób wynika z rotacji uczestników - na miejsca osób rezygnujących kierowani są kolejni bezrobotni. Uczestnikom w ramach projektu zaoferowano następujące formy wsparcia:

 • dwutygodniowe szkolenie mające na celu zmotywowanie bezrobotnych i nauczenie ich efektywnych sposobów poszukiwania pracy;
 • pięciomiesięczne przygotowanie zawodowe w miejscu pracy;
 • certyfikaty poświadczające udział w projekcie;
 • wsparcie psychologów, pracowników socjalnych oraz doradców zawodowych.

Podczas realizacji projektu nawiązano współpracę z następującymi instytucjami, organizacjami oraz pracodawcami:

 • NZOZ „MONAR" Kębliny;Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta;
 • Stowarzyszenie Samopomocowe ABAKUS;
 • Fundacja UWOLNIENIE;
 • Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi;
 • Urząd Miasta Łodzi;
 • Łódzki Zakład Usług Komunalnych;
 • Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska - Południe" Sp. Z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska - Północ" Sp. Z o.o.;
 • Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. Z o.o.;
 • PAM Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Andrzej Piekarski.

Jednostka realizująca projekt:
Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi
Łódź 90-012, ul. Kilińskiego 102/102a
Centr. 676-80-00; fax 676-80-04
www.pup2.lodz.pl