Droga do kariery - Program "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"

« powrót

RZL EU (orginal)
Projekt „Droga do kariery - Program „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży" jest współfinansowany przez Unię Europejską. 60% środków - 32 684 euro na realizację Projektu pochodzi z programu Phare, pozostałe 40% - 54 474 euro stanowi wkład własny.

 

 

Informacja o projekcie

Projekt „Droga do kariery" - Program „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży" koordynowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest w okresie od 31 listopada 2004 roku do 31 lipca 2005 roku. Celem niniejszego przedsięwzięcia jest planowanie kariery zawodowej osób młodych oraz rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, poniżej 25 roku życia, z minimum średnim wykształceniem, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w Łodzi.

Wsparcie otrzymało już 60 osób, które stworzyły Indywidualny Plan Działania mający na celu ułatwienie podejmowania konkretnych przedsięwzięć prowadzących do rozwiązania problemów zawodowych. Z zakładanych 60 osób 55 odbywa staż a pozostałe 5 osób znalazło zatrudnienie po zakończeniu tworzenia Indywidualnego Planu Działania.
Uczestnikom w ramach projektu zaoferowano następujące formy wsparcia:

  • tworzenie Indywidualnych Planów Działania pod kierunkiem doradców zawodowych zatrudnionych na potrzeby projektu;
  • warsztaty z zakresu podstaw obsługi komputera, dla potrzeb, których zakupiono dwa komputery z oprogramowaniem oraz cztery komputery z oprogramowaniem ze środków Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2. Warsztaty prowadzone były przez informatyka zatrudnionego do projektu;
  • czteromiesięczny staż u pracodawców, poprzedzony Giełdą pracodawców.

Jednostka realizująca projekt:
Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi
Łódź 90-012, ul. Kilińskiego 102/102a
tel. centr.: +48 (042) 676-80-00
fax: +48 (042) 676-80-04
www.pup2.lodz.pl