Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej

« powrót

RZL EU (orginal)
Przedsięwzięcie „Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej" jest współfinansowany przez Unię Europejską. 75% środków-17547 euro na realizacje Programu pochodzi z programu Phare 2003, pozostałe 25%-5 849 euro stanowi wkład własny.

 

 

Informacja o projekcie:

 

Program Wsparcie na modernizację oferty jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od września 2005 roku do sierpnia 2006 roku.

Celem niniejszego projektu jest ukształtowanie nowych umiejętności i kwalifikacji
z zakresu grafiki komputerowej poszerzających ofertę zatrudnienia dla absolwentów, przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz pozyskanie partnerów lokalnych na rzecz zatrudnienia i monitorowania potrzeb rynku pracy. Będzie to możliwe do osiągnięcia poprzez zakup i zainstalowanie sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18.

Programem objęci są uczniowie wszystkich klas Technikum Poligraficznego
w ramach zajęć praktycznych. Ponadto sprzęt oraz oprogramowanie pozyskane w ramach realizowanego projektu zostanie wykorzystane także przy realizacji zadań programowych Liceum Profilowanego.

Przewiduje się, że liczba bezpośrednich i pośrednich beneficjentów w ciągu 5 lat przekroczy 450 osób.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi absolwentom szkoły dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, którego poziom technologiczny nie będzie odbiegał od używanego m.in. w zakładach poligraficznych. Zdobyte dzięki temu kwalifikacje i nowe umiejętności pozwolą na znalezienie pracy nie tylko w poligrafii, ale także
w rozwijających się gałęziach gospodarki takich jak np. działalność wydawnicza, jak również w poszukiwanym zawodzie grafika komputerowego. Ponadto absolwenci, przy niewielkich nakładach finansowych będą mogli zakładać własne firmy tworząc w ten sposób nowe miejsca pracy.

Projekt modyfikacji oferty edukacyjnej opracowano w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy, jego potrzeb oraz tendencji rozwojowych. Dzięki współpracy z partnerami lokalnymi szkoła będzie mogła monitorować potrzeby pracodawców w odniesieniu do umiejętności, jakie powinni posiadać absolwenci szkoły. Pozwalać to będzie na szybkie reagowanie i dostosowanie oferty edukacyjnej do tych potrzeb. Przedsięwzięcie to niewątpliwie wpłynie także na wzrost atrakcyjności szkoły w regionie.

Wśród organizacji współpracujących ze szkołą są:

 • Firma Reprograf Sp. z o.o.;
 • Firma Scorpio Sp. z o.o.;
 • Firma Pery Platy Studio Sp. z o.o.;
 • Firma Cebal Tuba Sp. z o.o.;
 • Drukarnia LCL Sp. z o.o.;
 • Drukarnia Oficyny Wydawniczej Read-Me;
 • Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych;
 • Drukarnia Prasowa S.A.;
 • Łódzka Drukarnia Dziełowa S.A.;
 • Drukarnia Polskapresse Sp. z o.o.;
 • Drukarnia Amcor Rentch Polska Sp. z o. o.;
 • Studio Poligraficzne M-Color;
 • Centrum Poligrafii Wist.

 

Jednostka nadzorująca realizację projektu: Wydział Edukacji UMŁ

Jednostka realizująca projekt:                        Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 18

                                                                           92-229 Łódź, ul. Edwarda 41