Zakup sprzętu IT w celu realizacji Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej

« powrót

 
Przedsięwzięcie Zakup sprzętu IT w celu realizacji Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej jest współfinansowany przez Unię Europejską. 75% środków- 9 75 euro na realizację projektu pochodzi z Programu Phare 2003, pozostałe 25% - 3 250 euro stanowi wkład własny.

 

Informacja o projekcie:

 

Program Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od grudnia 2005 roku do sierpnia 2006 roku.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły zawodowej do aktualnych potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim poprzez wdrożenie dodatkowego kształcenia modułowego technicznego języka obcego oraz modułu „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektrycznych”, a także kształcenie techników informatyków w szkole na podbudowie gimnazjum. Dlatego projekt zakłada zakup i zainstalowanie sprzętu IT.

Grupą docelową projektu są uczniowie ostatnich i przedostatnich klas technikum, liceum profilowanego, słuchacze szkoły policealnej, kształcący się w kierunkach mechatronicznych, informatycznych, elektronicznych i elektrycznych a także nauczyciele szkoły.

Wśród partnerów współpracujących ze szkołą są następujące jednostki:

  • Politechnika Łódzka;
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
  • Instytut Medycyny Pracy;
  • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
  • GE POWER CONTROL S.A Łódź, ul Lodowa;
  • TOYA Sp. z o.o. Łódź, ul. Łąkowa 29;
  • CADExpert Łódż, ul. Żeromskiego 94c;
  • COMMON Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93;
  • INTERN-KOMET PC Łódź, ul. Wróblewskiego 16/18.

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ułatwienia startu zawodowego absolwentom szkoły poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie posługiwania się technicznym językiem angielski i (lub) niemieckim oraz uzyskanie świadectwa SEP. Ukształtowanie wymienionych powyżej umiejętności podniesie jakość kształcenia zawodowego absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 oraz zwiększy ich szansę zatrudnienia na łódzkim rynku pracy. Współpraca partnerska z wyżej wymienionymi pracodawcami zwiększy ich zainteresowanie absolwentami szkoły, zapewniając im pierwszeństwo przy odbywaniu praktyk i ewentualnym zatrudnianiu.

Znajomość technicznego języka obcego umożliwi absolwentom na swobodne poruszanie się w kręgach profesjonalistów zajmujących się rozwiązywaniem problemów technicznych
a także zwiększy szansę absolwentów na kontynuowanie nauki na poziomie wyższym.

Wdrażanie projektu pozwoli szkole włączyć się w politykę aktywizacji osób zagrożonych bezrobociem i doprowadzi do rozszerzenia zakresu stosowania aktywnych metod przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do wzrostu jakości oferty edukacyjnej szkoły, prestiżu placówki a także jej konkurencyjności na łódzkim rynku edukacyjnym.

 

 

Jednostka nadzorująca realizację projektu: Wydział Edukacji UMŁ

Jednostka realizująca projekt:                        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

                                                                           93-590 Łódź, al. Politechniki 38