Fundusze Strukturalne 2004-2006

Fundusze strukturalne stały się dostępne w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy strukturalnych jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Kierowane są one na te sektory gospodarki i regiony, które bez pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Polityka strukturalna i fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.

 

Istnieją cztery Fundusze Strukturalne:

 1. Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

 Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z najstarszych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. EFS finansuje     działania państw członkowskich UE, skupiające się na przeciwdziałaniu bezrobociu, wspieraniu rozwoju zasobów ludzkich oraz integracji socjalnej na rynku pracy. Wszystkie działania podejmowane w ramach EFS są zgodne z Europejską Strategią Zatrudnienia. Zakłada się, że przyczynią się one do wzmocnienia więzi wewnętrznej pomiędzy uczestnikami Unii Europejskiej, a także do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

 

2.  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)

Fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich. Środki Funduszu pochodzą z budżetu Unii oraz z opłat nakładanych na importowane spoza Unii Europejskiej produkty rolne. EAGGF składa się z dwóch sekcji: Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną oraz Sekcji Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE i jest instrumentem polityki strukturalnej.


3.  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

EFRR stanowi fundament funduszy strukturalnych i jest najważniejszym elementem polityki regionalnej Unii Europejskiej. Odgrywa on szczególnie istotną rolę w rozwoju lokalnych gospodarek krajów Unii. Jego głównym celem jest wspieranie gospodarczej i socjalnej integracji poprzez wyrównywanie nierówności między poszczególnymi regionami oraz grupami socjalnymi. Do głównych zadań Funduszu należy przede wszystkim wspieranie poprawy warunków życia i kształtowania przestrzeni gospodarczej oraz wspieranie regionalnych paktów dotyczących zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy.

4.  Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa powstał w 1993 roku w ramach reformy funduszy strukturalnych. Celem Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa jest wspieranie restrukturyzacji rybołówstwa państw członkowskich. Działania mogą dotyczyć miast i portów rybackich w aspekcie poszerzenia ich struktury ekonomicznej i struktury zatrudnienia oraz podejmowanych inwestycji infrastrukturalnych.

 

 W Polsce w latach 2004 - 2006 fundusze strukturalne rozdysponowane są w ramach programów operacyjnych:

  1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
  2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
  3. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)
  4. Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO T)
  5. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 (SPO ROL)
  6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna (SPO PT)

 Projekty miasta:

Miasta partnerskie