Kompas - nowy kierunek życia

« powrót

Kompas - nowy kierunek życia

Projekt Kompas - nowy kierunek życia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 6 053 531,46 PLN w tym 4 353 268,54 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o projekcie:

Projekt Kompas - nowy kierunek życia realizowany jest w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi a wdrażany jest przez Miasto Łódź oraz czterech partnerów:

• Powiatowy Urząd Pracy Nr 1;
• Powiatowy Urząd Pracy Nr 2;
• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi;
• Region Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność.

Przedsięwzięcie wdrażane jest w okresie od lutego 2006 roku do maja 2008 roku.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego, które są:

• Pracownikami zakładów pracy podlegających procesom restrukturyzacji;
• Pracownikami w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników;
• Osobami które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników;
• Osobami pozostającymi bez zatrudnienia, zarejestrowanymi jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące lub poszukującymi pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące przed dniem objęcia wsparciem.

Celem projektu Kompas - nowy kierunek życia jest zmiana lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych beneficjentów ostatecznych w celu umożliwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów. Początkowo osoby te skorzystają z usług doradczych w zakresie wyboru nowego zatrudnienia, a następnie z bezpłatnych szkoleń związanych z zapotrzebowaniem rynku pracy. Konsekwencją podjętych działań część osób zostanie objęta subsydiowanym zatrudnieniem w nowym miejscu pracy.

Jednostka realizująca: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ

www.europa.eu.int
www.efs.gov.pl