Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych

« powrót

Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych

Projekt "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006. 77,40% - 139 698,80 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe 22,60% stanowi krajowy wkład publiczny.
"Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie"

Informacja o projekcie:

Bezpośrednim celem projektu jest przezwyciężenie problemów, z którymi spotykają się osoby długotrwale bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Przedsięwzięcie skierowane jest do grupy 120 osób, które spełniają następujące kryteria:

  • mieszkańcy miasta Łodzi;
  • osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy;
  • zarówno kobiety jak i mężczyźni;
  • osoby dorosłe, zagrożone wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 Projekt zakłada aktywizację zawodową w postaci jednomiesięcznego szkolenia, mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie zanikających zawodów budowlano - konserwatorskich, takich jak: cieśla, stolarz, brukarz, murarz, kamieniarz, snycerz, kowal, zdun. Osoby, które pozytywnie ukończą szkolenie i wyrażą chęć dalszej pracy przy realizacji projektu towarzyszącego, będą odbywały trzy miesięczne zajęcia praktyczne, polegające na remoncie obiektów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz przenoszeniu, konserwacji i montażu obiektów Skansenu Miejskiej Architektury Drewnianej w Łodzi.

 

Szkolenia odbywać się będą w grupie dwudziestoosobowej, w trzech edycjach rocznie- zgodnie z następującym harmonogramem:

Rok 2006


teoria                 praktyka
m - c marzec     kwiecień - maj - czerwiec
m - c czerwiec    lipiec - sierpień - wrzesień
m -c wrzesień    październik - listopad - grudzień


Rok 2007

m - c styczeń     luty - marzec - kwiecień
m - c kwiecień    maj - czerwiec - lipiec
m - c lipiec        sierpień - wrzesień - październik

W trakcie szkoleń teoretycznych przewidziany jest posiłek w postaci drugiego śniadania.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji lub nabycie nowych w grupie 120 beneficjentów ostatecznych, przezwyciężenie problemów związanych z pozostawaniem bez pracy. Planuje się, iż w grupie beneficjentów ostatecznych dzięki realizacji projektu zostanie przełamana obawa przed powrotem do funkcjonowania na rynku bezrobotnych. Nastąpi także wzrost samooceny związany z możliwością zdobycia zatrudnienia i perspektyw rozwoju. Realizacja projektu zakłada również rozwijanie wśród beneficjentów ostatecznych zdolności organizacyjnych, analitycznych, naukę mobilności, obowiązkowości i samodyscypliny. Wartością dodaną projektu jest uzyskanie przez beneficjentów ostatecznych wyższych lub nowych kwalifikacji.

Jednostka realizująca projekt: Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ.

 

 http://europa.eu/old-address.htm

 http://www.efs.gov.pl/

Miasta partnerskie