Opracowanie mapy akustycznej Łodzi

« powrót

fu_zporr (orginal)

Projekt Opracowanie mapy akustycznej Łodzi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska. Całkowita wartość projektu wynosi 2 997 296,00 zł, z czego 75% środków - 2 247 972,00 zł na realizację Projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 25% - 749 324,00 zł stanowi wkład własny, w tym: 610 818,00 zł ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 69 253,00 zł ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i 69 253,00 zł ze środków własnych gminy.

Informacja o projekcie: 

Istotnym uwarunkowaniem realizacji projektu Opracowanie mapy akustycznej Łodzi jest ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Art. 117 powyższej ustawy nakazuje dokonywanie oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian zachodzących w środowisku. Ocena ta jest obowiązkowa dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. oraz terenów poza aglomeracjami, pozostających pod akustycznym wpływem drogi, linii kolejowej lub lotniska, zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ww. ustawy, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska - starosta, a dla miast o statucie starostwa grodzkiego - Prezydent, sporządza co 5 lat mapy akustyczne, uwzględniając informacje wynikające z map sporządzonych przez zarządców drogi, linii kolejowej lub lotniska, zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.

Realizacja projektu Opracowanie mapy akustycznej Łodzi jest zgodna także z zobowiązaniami akcesyjnymi. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25.06.2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku zobowiązuje do przygotowania map akustycznych dla aglomeracji powyżej 250.000 do końca czerwca 2007 roku. Powyższa Dyrektywa, postrzegając hałas jako poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludności, obliguje kraje członkowskie do podejmowania ujednoliconych metod oceny wpływu hałasu na środowisko oraz do wypracowania i wdrażania jednolitych działań na rzecz ochrony środowiska przed hałasem.

Mapa Akustyczna Łodzi „MAŁ", to przede wszystkim zestaw akustycznych map cyfrowych, przygotowanych metodą obliczeniową oraz metodą pomiarową.

Mapa akustyczna, zintegrowana z Łódzkim Systemem Informacji o Terenie (SIT), będzie obrazować zagrożenie środowiska hałasem od różnych typów źródeł (przemysłowy, drogowy, kolejowy), wykorzystując dla oceny dokuczliwości hałasu wskaźnik LDWN oraz dla oceny zakłócenia snu wskaźnik LN,

Mapa Akustyczna Łodzi scharakteryzuje klimat akustyczny miasta w sposób globalny, będzie podstawą do przygotowania programu ochrony środowiska przed hałasem. Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych oraz mapy konfliktów akustycznych, będzie szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne oraz liczby mieszkańców narażonych na hałas ponadnormatywny.

Ponadto istotnym rezultatem projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi" będzie stworzenie podstaw efektywnego, lokalnego monitoringu środowiska, a w szczególności:

  • bieżące informowanie mieszkańców o stanie środowiska akustycznego miasta,
  • możliwość podejmowania właściwych decyzji (np. lokalizacyjnych) w oparciu o wiedzę wynikającą z badań stanu środowiska akustycznego.

Na podstawie map akustycznych opracowane zostaną programy naprawcze dla terenów zagrożonych hałasem. Wszystkie te działania oddziaływać będą m.in. na:

 

  • realizację przedsięwzięć doraźnych, ograniczających uciążliwość hałasową,
  • restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie lokalizacji obiektów emitujących hałas oraz dopuszczania obiektów do funkcjonowania (preferowanie lokalizacji niskokonfliktowych),
  • koncentrowanie działań proekologicznych na drogach o największym obciążeniu ruchem samochodowym, zwłaszcza na odcinkach przebiegu tych dróg przez tereny zabudowy mieszkaniowej,
  • stymulowanie zakładów przemysłowych do ograniczenia emisji hałasu do środowiska,
  • egzekwowanie zasad ochrony przed hałasem przy realizacji inwestycji przemysłowych oraz komunikacyjnych,
  • wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wszędzie tam, gdzie w porze nocnej równoważny poziom hałasu przekracza 55 dB,
  • stworzenie stałej sieci monitorowania poziomu hałasu w newralgicznych, z punktu widzenia zagrożenia hałasem, rejonach miasta. 

 

Jednostka realizująca:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, ul. Tymienieckiego 5

 

Miasta partnerskie