Program Operacyjny Pomoc Techniczna (SPO PT)

« powrót

W oparciu o analizę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym przyjęto, że SPO ROL będzie narzędziem w realizacji celu Narodowego Planu Rozwoju - Restrukturyzacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich. Planowane działania, zgodnie z priorytetami Rozporządzenia Rady (WE) 1257/99, mają służyć realizacji dwóch celów strategicznych programu, które określono jako:

  • Cel 1 „Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno - żywnościowej" - traktowany jako najważniejszy cel strategiczny rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa żywności w pierwszych latach integracji z UE;
  • Cel 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" - realizowany również poprzez Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inne programy operacyjne w ramach Narodowego Planu Rozwoju.

Powyższe cele realizowane będą w ramach dwóch priorytetów:

  • Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym;
  • Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Odbiorcami pomocy programu operacyjnego będą podmioty prowadzące działalność rolniczą - rolnicy, prowadzący gospodarstwo rolne (osoby fizyczne i prawne), producenci rolni reprezentowani przez zrzeszenia/stowarzyszenia lub władze samorządowe, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, spółki wodne, których statutowy cel jest związany z działalnością rolniczą oraz Lasy Państwowe.

Instytucją Zarządzającą SPO-ROL jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Miasta partnerskie