Przebudowa drogi krajowej Nr 1 – Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej

« powrót

Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej

Projekt "Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport w ramach Działania 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi w miastach na prawach powiatu. 75% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 25% wkład własny.

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi krajowej Nr 1 - al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej. Droga ta, stanowi główny ogólnopolski szlak komunikacyjny na linii północ - południe, jest także kluczową arterią komunikacyjną miasta. Aleja Włókniarzy stanowi „wąskie gardło" drogi krajowej Nr 1 z uwagi na niską nośność oraz zły stan nawierzchni. Stąd też koniecznym stała się wymiana całej podbudowy i nałożenie nowej warstwy bitumicznej celem uzyskania większej nośności. Pociąga to za sobą poprawę płynności ruchu, likwidację wielokilometrowych korków oraz obniżenie stężenia spalin.

Celem strategicznym niniejszego projektu jest połączenie Łodzi z siecią TEN (Transeuropejskie Sieci Transportowe), likwidacja „wąskiego gardła" na al. Włókniarzy w Łodzi będącej odcinkiem drogi krajowej Nr 1. Natomiast celami cząstkowymi są między innymi: uzyskanie nośności zgodnej z dyrektywami Unii Europejskiej, poprawa parametrów ruchu na drodze krajowej, poprzez poprawę tranzytu i bezpieczeństwa ruchu w mieście, uzyskanie poprawy jakości środowiska za pomocą ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko dzięki zwiększeniu płynności ruchu.

Ważnym aspektem branym pod uwagę przy realizacji niniejszego projektu jest budowa przyszłej autostrady A1 (od wschodu) i A2 (od północy), które będą pełnić funkcję obwodnicy dla całej Aglomeracji Łódzkiej. W systemie transportowym droga krajowa Nr 1 będzie droga dojazdową do autostrady A 2 i drogi ekspresowej S 8, należącej do sieci TEN i TINA.

Przebudowa wyżej wymienionego odcinka drogi krajowej Nr 1 doprowadzi do poprawy dostępności i atrakcyjności przyległych obszarów inwestycyjnych a także pobudzi aktywność mieszkańców. Poprawiona zostanie także dostępność do terenów „przemysłowego Teofilowa" i „Nowych Sadów", które są obszarem wysokiej aktywności gospodarczej. Inwestycja ta w znaczący sposób wpłynie także na poprawę codziennych podróży zarówno indywidualnymi jak i zbiorowymi środkami transportu.

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175 , 90-447 Łódź