Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – renowacja budynków przy Nawr

« powrót

Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy Nawrot 7

Projekt "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy Nawrot 7" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Prawie 75% środków - 7 250 000 zł na realizację Projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o projekcie:

W ramach procesu rewitalizacji ul. Nawrot znajdującej się w ciągu od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego trwa modernizacja zabytkowego budynku przy ulicy Nawrot 7. W ramach projektu wymienione zostaną wszystkie stropy, przemurowane fragmenty ścian zewnętrznych, odtworzone balkony. Budynek będzie ocieplony od zewnątrz z wyjątkiem fasady od strony ulicy Nawrot, która z uwagi na zabytkowy charakter zostanie odnowiona metodami konserwatorskimi. Całkowitej wymianie ulegną instalacje wewnętrzne. Rozebrane zostaną prawa i lewa oficyna, a uwolnione powierzchnie podwórka przeznaczone zostaną na zagospodarowanie zielenią i drobnymi formami architektonicznymi.

Przeprowadzona rewitalizacja pozwoli na oddanie nowej powierzchni mieszkalnej i usługowej. Ponadto będzie miała wpływ na polepszenie jakości środowiska mieszkaniowego, poprzez możliwie duże wprowadzenie aktywnych biologicznie powierzchni zielonych i elementów małej architektury.

Celem nadrzędnym projektu jest nadanie terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno - gospodarczych poprzez porządkowanie starej tkanki urbanistycznej oraz tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego. Nadanie rewitalizowanym terenom nowych funkcji pozwoli na ożywienie gospodarcze obszaru i zahamowanie procesu degradacji społecznej jego mieszkańców. Ponadto projekt będzie miał wpływ na poprawę wizerunku miasta poprzez przywrócenie ładu przestrzennego i znaczenia społeczno - ekonomicznego.

Jednostka realizująca projekt: Wydział Budynków i Lokali UMŁ, ul. Piotrkowska 104