Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

« powrót

Głównym celem SPO RZL jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Celem szczegółowym programu jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy priorytety:

  • Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społeczne Celem tego priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy. Ma on też służyć działaniom na rzecz ogółu poszukujących pracy i bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Celem priorytetu jest także wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.
  • Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. System edukacyjny powinien pozwalać osobom w każdym wieku na zdobycie umiejętności, które pozwolą im znaleźć się na rynku pracy. Dlatego celem priorytetu jest rozszerzanie dostępu do edukacji i podnoszenie jej poziomu. Istotne jest też włączanie w proces edukacji nowoczesnych technologii. Kolejne cele priorytetu to podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i promocja elastycznych form pracy. Priorytet ten ma wreszcie na celu poprawę jakości pracy administracji.
  • Priorytet 3: Pomoc techniczna celem priorytetu jest wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPO RZL, tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi. Za realizację SPO RZL odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. SPO RZL jest programem "monofunduszowym" (wszystkie działania SPO RZL są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być też współfinansowane projekty, które odpowiadają celom drugiego priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 Za realizację SPO RZL odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej. SPO RZL jest programem jest „monofunduszowym" (wszystkie działania SPO RZL są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być współfinansowane również projekty, które odpowiadają celom drugiego Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Miasta partnerskie