Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO T)

« powrót

SPO-T jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 - 2006 (NPR/CSF). Określa on kierunki, priorytety, działania a także wysokość środków finansowych przeznaczonych na rozwój transportu.

SPO Transport został zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 29 czerwca 2004 roku.

Szczegółowe informacje na temat systemu wdrażania, budżetu, działań, a także kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów, działań i poddziałań zawiera Uzupełnienie SPO Transport.

W ramach SPO Transport mogą być realizowane Projekty w trzech priorytetach:  

  • Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu,
  • Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa,  
  • Pomoc techniczna.

Środki na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach SPO-T pochodzić będą, w głównej mierze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

Dla Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Infrastruktury, które odpowiedzialne jest między innymi za wybór projektów, które mają być współfinansowane z funduszy strukturalnych, monitorowanie procesu realizacji priorytetów i działań, ocenę realizowanych projektów.

W przypadku SPO-T głównymi beneficjentami końcowymi są: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe S.A., Urzędy Morskie, Zarządy Portów, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), Ministerstwo Infrastruktury, Policja, Straż Pożarna.

 

Miasta partnerskie