Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)

« powrót

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" określa jakiego rodzaju cele, priorytety oraz działania będą realizowane na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Szczegółowe postanowienia w odniesieniu do obszarów wsparcia oraz odbiorców pomocy zostały zapisane w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw".

Podstawowym celem Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz instytucji otoczenia biznesu. Program ten składa się z dziewięciu działań, z których pięć skierowanych jest do instytucji otoczenia biznesu, a cztery skierowane są do przedsiębiorstw. Wszystkie działania będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Za realizację czterech działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dwa z tych działań obejmują wsparcie finansowe w formie dotacji na doradztwo i inwestycje udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom, a dwa pozostałe obejmują wsparcie finansowe w formie dotacji udzielane instytucjom otoczenia biznesu na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu, powiększenie funduszu mikro-pożyczkowego, powiększenie funduszu doręczeniowego oraz powiększenie funduszu kapitału zalążkowego.

Podstawą prawną dla udzielania wsparcia finansowego w ramach działań, za których realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw", stanowiącego wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozporządzenie to zawiera postanowienia dotyczące formy oraz wielkości wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. 

 Program SPO-WKP znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - "PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ" - to jeden z kluczowych dokumentów przygotowanych przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 i określających ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Celem Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. SPO-WKP, wykorzystując zasoby sfery naukowo-badawczej oraz korzyści związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę środowiska, określa cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

SPO - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw zajmuje się w Ministerstwie Gospodarki i Pracy: Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

 

Miasta partnerskie