System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V

« powrót

System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V

Projekt System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 44,24% - 8 844 355,42 zł na realizacje Projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 55,76% - 11 147 406, 38 zł stanowią krajowe środki publiczne.

Informacja o projekcie

Projekt: System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V" jest bezpośrednio skierowany do obywateli, przedsiębiorców, jak również do urzędników pracujących w Urzędzie Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych podległych Miastu, a także jednostek gospodarczych nadzorujących infrastrukturę techniczną miasta.

Przedmiotem realizowanego projektu jest budowa nowoczesnego systemu informatycznego na potrzeby obsługi interesantów (osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych) oraz jednostek organizacyjnych miasta, w sprawach dotyczących geodezji i gospodarki gruntami, którego integralną częścią będzie elektroniczna ewidencja gruntów, budynków, lokali oraz plan sieci uzbrojenia terenu.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności społeczno - gospodarczej Łodzi poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, co polepszy dostępność Łodzi dla inwestorów zewnętrznych.

Ponadto celami cząstkowymi niniejszego przedsięwzięcia są:

 

  • poprawa konkurencyjności miasta co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia zainteresowania Miastem przez jego mieszkańców i funkcjonujących podmiotów gospodarczych;
  • rozwój e-usług spełniających potrzeby obywateli, podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych w zakresie informacji przestrzennej. 

 

Istotą projektu System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V" jest poprawa efektywności pracy władz Łodzi poprzez rozbudowę i wykorzystanie infrastruktury informacyjnej, co pozwoli na zwiększenie usług świadczonych przez administrację samorządową z wykorzystaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Projekt ten wraz z projektem e-Łódź pozytywnie wpłynie na zapobieżenie dyskryminacji osób niepełnosprawnych, bowiem dzięki ścisłemu powiązaniu z budowaną infrastrukturą informacyjną miasta, pozwoli na dostęp on-line do informacji przestrzennej i kontaktów z administracją publiczną w tym zakresie, a jednocześnie przewiduje budowę mapy miasta w Portalu GIS do Internetu, co pozwoli na wyrównywanie szans w zakresie dostępu do informacji przestrzennej mieszkańców całego miasta.

Realizacja projektu jest podyktowana kontynuacją działań, realizowanych etapowo od 2001 do końca 2004 roku, obejmujących obszar 43% powierzchni miasta w tym:

  • obszary części Śródmieścia - teren najgęściej zabudowany, najtrudniejszy do zewidencjonowania a jednocześnie wykazujący najmniej zmian;
  • obszar od Nowosolnej do Wiskitna ze względu na planowaną autostradę A1; 
  • obszary przyległe do Lasu Łagiewnickiego od strony wschodniej;
  • obszary południowe wzdłuż południowej granicy miasta aż po Grupową Oczyszczalnie ścieków
     

Zrealizowany projekt pozwoli na udostępnienie, w postaci elektronicznej, przedsiębiorcom, obywatelom i pracownikom Urzędu Miasta Łodzi kolejnych 16,5% powierzchni miasta.

Projekt przewiduje realizację zakładanych celów w 4 etapach od 29.09.2005 do 29.06.2007.

Planowane do realizacji w niniejszym projekcie obszary to tereny zachodnie Łodzi, oraz pozostała do zewidencjonowania część Śródmieścia. Powodem, dla którego istotnym jest wykonanie ewidencji terenów zachodnich Łodzi, w ramach zgłaszanego projektu, jest ich znaczenie jako terenów przygotowywanych pod inwestycje i trasę szybkiego ruchu do Pabianic. Szeroko rozumiane tereny inwestycyjne zajmują na obszarze objętym projektem około 20%. Objęcie systemem w/w terenów spowoduje poprawę dostępności regionu i jego większe otwarcie na zewnątrz, co podniesie atrakcyjność ofert lokalizacyjnych, szczególnie dla inwestorów zewnętrznych.

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23

 

Miasta partnerskie