ul. Nawrot – renowacja budynków przy Sienkiewicza 67/ Nawrot 16

« powrót

 

Projekt "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ulicy Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/ Nawrot 16" jest współfinansowany przez Unię Europejską. Całkowita wartość projektu wynosi 9 011 300,00 zł, z czego 2 348 274,50 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 426 959 zł z budżetu państwa, 1 494 356,50 zł stanowi wkład własny, a 4 741 710,00 zł to wydatki niekwalifikowalne.

Informacja o projekcie:

Przedmiotem Projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy położonej w Łodzi przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16 - w ramach której przeprowadzona zostanie przebudowa starej frontowej kamienicy przy Sienkiewicza 67 wraz z jej adaptacją na cele turystyczno - hotelowe, dobudowa nowego budynku narożnego przy Nawrot 16 oraz wyburzenie dwóch przylegających do kamienicy oficyn.

W wyniku realizacji projektu, w kamienicy na ostatniej kondygnacji powstanie hostel z 25 miejscami noclegowymi. Pokoje 2 i 3 osobowe będą tworzyły odrębne studia z dostępem do jednego węzła sanitarnego. Na parterze, gdzie będzie znajdować się część obsługowa hostelu, dostępna będzie recepcja działająca 24 h na dobę oraz przechowalnia bagażu. Zakłada się zlokalizowanie na tej samej kondygnacji Centrum Informacji Turystycznej o Mieście i Regionie, nad którego funkcjonowaniem obejmie nadzór Prezydent Miasta Łodzi. W piwnicy kamienicy znajdzie się m.in. kawiarnia. Natomiast na kondygnacjach pośrednich kamienicy zlokalizowane zostaną lokale mieszkalne. Od ulicy Sienkiewicza i Nawrot będą umieszczone 2 infomaty - poradniki dla turysty. Hostel wraz z Centrum Informacji o Mieście i Regionie będzie wyposażony w całodobowy system monitoringu, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort jego mieszkańcom. Będzie też miał dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej. Po wyburzeniu oficyn uwolnione powierzchnie podwórka przeznaczone zostaną na budowę nowych miejsc parkingowych, zagospodarowanie zielenią i drobnymi formami architektonicznymi, co zapewni stosowne zaplecze dla turystów i gości hostelu w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

Kamienica jest obiektem wpisanym do ewidencji zabytków, tak więc wszelkie działania renowacyjne prowadzone są we współpracy ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie przebudowy i adaptacji kamienicy wymienione zostaną wszystkie stropy i dach, częściowo wymurowane będą od nowa ściany nośne oraz przemurowane fragmenty ścian zewnętrznych. Kamienica zostanie docieplona od zewnątrz z wyjątkiem fasady od ul. Sienkiewicza, której historyczne detale wykluczają takie rozwiązanie. Elewacja zostanie odnowiona metodami konserwatorskimi. Projekt zakłada odtworzenie i zachowanie części historycznych elementów w nawiązaniu do zachowanych detali. Dzięki temu w dużej mierze zostanie zachowany pierwotny, historyczny charakter budynku. Całkowitej wymianie ulegną instalacje wewnętrzne. Budynek wyposażony zostanie w zmodernizowane media z sieci miejskich, tj. przyłącza wody, kanalizacji, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu i telekomunikacyjne.

Nowy narożny budynek przy Nawrot 16 w parterze będzie miał usytuowane 4 lokale użytkowe, które będą stanowiły własność Miasta przeznaczoną do wynajmu w celach usługowo-biurowo-handlowych. Na pozostałych kondygnacjach przewidziano lokale mieszkalne. Budynek w strefie usług dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych, a w strukturze mieszkań przewidziano lokale dostosowane do ich potrzeb.

Produktem uzyskanym w wyniku realizacji Projektu jest poddana renowacji kamienica przy Sienkiewicza 67, zaadaptowana na cele turystyczne - hotelowe i tylko realizacja tego zakresu robót budowlanych wraz z towarzyszącymi usługami jest kosztem kwalifikowalnym Projektu. Natomiast dobudowa nowego budynku przy Nawrot 16 stanowi w całości koszty niekwalifikowalne.

Generalnym celem projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego miasta, a także ożywienie gospodarcze i społeczne poprzez rewitalizację obiektu oraz zmianę części jego dotychczasowych funkcji z mieszkalnych na hotelowo-turystyczne. Zaoferowana, w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie impulsem dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez zwiększenie powierzchni użytkowej i wygeneruje nowe miejsca pracy w dziedzinie turystyki i handlu.

Kontynuacja rewitalizacji zdegradowanego obszaru w rejonie ul. Nawrot przyczyni się nie tylko do ożywienia społeczno-gospodarczego ale także zahamuje marginalizację i proces wykluczenia społecznego mieszkańców Śródmieścia oraz poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej i modernizację odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i gazowej poprawi stan środowiska naturalnego. Przyczyni się również do zwiększenia potencjału turystycznego i wzrostu wykorzystania bazy kulturalnej Łodzi, zgodnie z założeniami Działania 3.3 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

Celami szczegółowymi projektu są: renowacja zabytkowej kamienicy, usytuowanej w rewitalizowanym rejonie Łodzi oraz zwiększenie bazy noclegowej Miasta w celu stworzenia warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej; stworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonej na cele użytkowe, tj. hostel, Centrum Informacji o Mieście i Regionie oraz inne lokale usługowe zlokalizowane na rewitalizowanym terenie; uporządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez rehabilitację i zabudowanie pustej przestrzeni w harmonii z otoczeniem; podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez zachowanie i odnowienie istniejących funkcji w rewitalizowanym obiekcie.

W rezultacie w wyniku realizacji projektu uzyskany zostanie wzrost liczby osób korzystających z nowo utworzonej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej. Pojawi się również 6 nowych punktów usługowych zlokalizowanych w budynkach objętych projektem, co stanowić będzie impuls dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Obydwa budynki objęte zakresem rzeczowym przedmiotowego projektu zostaną podłączone do zmodernizowanych odcinków sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, ciepłowniczej i gazowej, a niewykorzystany pod zabudowę teren w najbliższym otoczeniu obiektów zagospodarowany zostanie zielenią oraz drobnymi formami architektonicznymi.

Tego typu inwestycja okaże się korzystna dla miasta i mieszkańców ponieważ poprzez stworzenie bazy turystycznej i towarzyszącej przyciągnie do Łodzi większą ilość turystów, także zagranicznych, zainteresowanych Łodzią, jej zabytkami oraz innymi atrakcjami turystycznymi. Realizacja Projektu przyczyni się również do pozyskania inwestorów zewnętrznych i zachęcenia ich do prowadzenia inwestycji w mieście.

Jednostka realizująca projekt: Wydział Budynków i Lokali UMŁ