Fundusze Strukturalne 2007-2013

Projekty Miasta:

W latach 2007 - 2013 funkcjonują dwa Fundusze Strukturalne:

1. Europejski Fundusz Społeczny (EFS)


W nowym okresie programowania 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny wspiera działania mające na celu aktywną integrację społeczną, osiągnięcie spójności społeczno- gospodarczej i przestrzennej w krajach Unii Europejskiej jak i wzrost poziomu zatrudnienia.
Zakres działań EFS dotyczy przede wszystkim rozwoju zasobów ludzkich poprzez:
prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy, przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej, upowszechnienie kształcenia ustawicznego, wzrost potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i pracowników oraz rozwój przedsiębiorczości.
W latach 2007-2013 całość środków przeznaczonych w ramach EFS finansuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego odgrywa kluczową rolę w polityce regionalnej Unii Europejskiej. Fundusz ten zajmuje się niwelowaniem dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do UE, realizując założenia Celów 1., 2., i 3. odnowionej Strategii Lizbońskiej. Do działań objętych bezpośrednim wsparciem z EFRR zaliczają się: inwestycje infrastrukturalne związane z badaniami i innowacją, telekomunikacją, ochroną środowiska, energią, transportem i inwestycje produkcyjne (w szczególności w MŚP). Zaangażowane są również instrumenty finansowe promujące rozwój regionalny i lokalny.
W Polsce w latach 2007-2013 fundusze strukturalne rozdysponowane są w ramach następujących programów operacyjnych:

1. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (PO IiŚ)

2. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPDARKA (PO IG)


3. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

4. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ (PO RPW)

5. 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH (RPO) 

- REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RPO WŁ)

6. PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (EWT)

- INTERREG IVC
- URBACT II

7. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA (PO PT)

Miasta partnerskie

polityka jakości UMŁ