Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi służących do realizacji założeń NSRO przy wykorzystaniu środków z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem głównym PO IiŚ jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów, których zakres interwencji koncentruje się na ochronie środowiska, modernizacji lub budowie dróg ekspresowych i autostrad, pozyskiwaniu źródeł dla energii odnawialnej. Zwiększy się liczba studentów kierunków ścisłych, nastąpi modernizacja sprzętu w polskiej służbie zdrowia oraz powstaną nowoczesne instytucje kulturalne.

I. Gospodarka wodno-ściekowa
II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
VII. Transport przyjazny środowisku
VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe
XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
XIV. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
XV. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności


http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/

 

 

Miasta partnerskie

polityka jakości UMŁ