Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Głównym przesłaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest promocja szeroko pojętej innowacyjności. Program skierowany jest do: przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, wysoko specjalistycznych ośrodków innowacyjności, jednostek naukowo-badawczych oraz jednostek administracji centralnej. W ramach PO IG wspierana jest innowacyjność o znaczeniu ponadregionalnym. Wsparcie na poziomie lokalnym lub regionalnym można otrzymać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Cel nadrzędny PO IG rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa zostanie zrealizowany poprzez koncentrację działań na następujących priorytetach:

I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
II. Infrastruktura sfery B+R
III. Kapitał dla innowacji
IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
V. Dyfuzja Innowacji
VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
VII. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji
VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
IX. Pomoc techniczna

Dzięki realizacji programu zwiększy się innowacyjność przedsiębiorstw jak i udział innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, nastąpi wzrost konkurencyjności polskiej nauki i jej udział w rozwoju gospodarczym, powstaną nowe miejsca pracy, centra transferu technologii, upowszechni się dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.


http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POIG/

 

 

 

Miasta partnerskie

polityka jakości UMŁ