Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki określa jakiego rodzaju cele, priorytety oraz działania będą realizowane na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz wzrostu konkurencyjności gospodarki. Celem nadrzędnym PO KL jest: wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Cel strategiczny PO KL zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących priorytetów:
I. Zatrudnienie i integracja społeczna
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia osób pracujących
III. Wysoka jakość systemu oświaty
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
V. Dobre rządzenie
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII. Promocja integracji społecznej
VIII. Regionalne kadry gospodarki
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
X. Pomoc techniczna

I - V komponent centralny
VI- IX komponent regionalny


W ramach programu przewidziana jest realizacja projektów w dwóch trybach: systemowym i konkursowym, skierowanych odpowiednio do beneficjentów imiennie wskazanych w przypadku projektów systemowych, natomiast w przypadku projektów konkursowych wsparcie otrzymają: instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego.
Wszystkie działania będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/
www.pokl.lodzkie.pl
www.wup.lodz.pl

 

 

Miasta partnerskie

polityka jakości UMŁ