Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

Program Operacyjny Pomoc Techniczna jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
PO PT 2007-2013 obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce.
Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans.
Komponenty pomocy technicznej są realizowane we wszystkich programach operacyjnych i skierowane na wsparcie wdrażania poszczególnych programów.


http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POPT/

 

 

 

Miasta partnerskie

polityka jakości UMŁ