Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)

Europejska Współpraca Terytorialna jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji celu trzeciego nowej polityki spójności. W zakresie działań EWT jest wspieranie, promocja i realizacja projektów o charakterze międzynarodowym stanowiąca kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzynarodowej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006.

Cele Europejskiej Współpracy Terytorialnej będą realizowane za pomocą 3 typów programów operacyjnych:

współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych,
współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego,
współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

http://www.interreg.gov.pl/20072013/


W nowym okresie programowania 2007 - 2013 w ramach Celu 3. polityki spójności Unii Europejskiej - Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowane będą następujące programy:

Program INTERREG IVC promuje szeroko pojętą współpracę międzyregionalną. Jest kontynuację dotychczasowych programów międzyregionalnych INTERREG IIIC. Program ten umożliwia współpracę partnerów ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii, skierowany jest przede wszystkim do władz samorządowych oraz instytucji publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.
Podstawowe cele programu to promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom. Program INTERREG IVC współfinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Całkowity wkład z funduszu na lata 2007-2013 wynosi 321 mln euro. Program stanowi istotny instrument wdrażania inicjatywy KE „Regiony na rzecz zmian gospodarczych".

http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/czymsafundusze.aspx

Program URBACT II zakłada stworzenie sieci współpracy miast europejskich w celu wymiany doświadczeń i szerzenia wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miejskiego.
Głównym celem programu jest zwiększenie efektywności polityk zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast w Europie z uwzględnieniem postanowień Strategii Lizbońskiej i Goeteborskiej. Należy podkreślić, że działania podjęte w ramach programu służą ułatwieniu i finansowaniu wymiany doświadczeń - nie otrzymuje się pieniędzy na inwestycje, a jedynie zwrot kosztów udziału w projektach. Adresatami programu są: miasta, regiony i państwa członkowskie oraz wyższe uczelnie i ośrodki badawcze w zakresie tematyki miejskiej.

Tematyka realizowanych projektów jest zorganizowana wokół dwóch osi priorytetowych:

I Miasta motory wzrostu i miejsc pracy
II Miasta atrakcyjne i spójne

Całkowity budżet Programu na lata 2007-2013 wynosi 68 890 739 euro, z czego ponad 53,3 mln euro pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Informacje o programie w języku polskim znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakładce rozwój przestrzenny:

http://www.mrr.gov.pl/Rozwoj%20przestrzenny/URBACT/Strony/URBACT%20II_Basic_Info.aspx

 

Miasta partnerskie

polityka jakości UMŁ