Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
jest dokumentem operacyjnym, określającym główne kierunki rozwoju województwa zmierzające m.in. do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu. Program ten jest finansowany z zasobów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na jego realizację województwo łódzkie otrzymało 1 006,38 mln euro.
Instytucją Zarządzającą RPO WŁ jest Zarząd Województwa Łódzkiego odpowiedzialny za przygotowanie, realizację i wdrażanie programu operacyjnego. Pod nadzorem instytucji Zarządzającej działa Komitet Monitorujący, powołany w celu monitorowania skuteczności i realizacji programu.

Ujęte w RPO WŁ cele szczegółowe i operacyjne oraz określone na ich podstawie osie priorytetowe zostały opracowane po wnikliwej analizie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz dokumentów programowych zarówno krajowych (NSRO, krajowe programy operacyjne), jak i unijnych (Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013, III Raport Kohezyjny na temat spójności społeczno-gospodarczej, Komunikat KE w sprawie nowej perspektywy finansowej).

Osie priorytetowe dążyć będą do realizacji celów szczegółowych poprzez skoncentrowanie środków na rzecz wzmocnienia działań, przyczyniających się do realizacji dwóch głównych wyzwań politycznych Unii Europejskiej, tj. promowania konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy.


I oś priorytetowa: Infrastruktura transportowa
II oś priorytetowa: Ochrona środowiska
III oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
IV oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne
V oś priorytetowa: Infrastruktura społeczna
VIoś priorytetowa: Odnowa obszarów miejskich
VIIoś priorytetowa: Pomoc Techniczna

www.rpo.lodzkie.pl

 

 

Miasta partnerskie

polityka jakości UMŁ