Inicjatywy Wspólnotowe dostępne dla Polski

Inicjatywy Wspólnotowe są to programy bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Unię Europejską dla określonych środowisk i grup społecznych. Inicjatywy Wspólnotowe funkcjonują tylko w krajach członkowskich Unii Europejskiej i są zgrupowane wokół priorytetów wyznaczonych przez Komisję Europejską. Priorytety te w latach 2000 - 2006 realizowane są w Unii Europejskiej przez cztery Inicjatywy:
 • Interreg III - wzmacnianie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej.
 • Equal - zwalczanie przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy; działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej imigrantów.
 • URBAN - rozwój infrastruktury miast europejskich powyżej 100 000 mieszkańców.
 • LEADER + wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich

Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej korzysta z Inicjatywy: Equal i Interreg III.

1. EQUAL
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL realizuje cele strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby miejsc pracy i zapewnienia szerokiego dostępu do nich. EQUAL to nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na rynku pracy. Inicjatywa stwarza możliwości identyfikacji i przewidywania zmian na rynku pracy, jak też wyposaża w nowe narzędzia monitorowania, zapobiegania i rozwiązywania wykrytych problemów. Zakres tematyczny EQUAL obejmuje pięć tematów:

 1. Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
 2. Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy.
 3. Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
 4. Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
 5. Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy.

2. INTERREG
Interreg jest inicjatywą wspólnotową finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jej celem jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej. Obecnie realizowana jest jej trzecia edycja. Interreg III składa się z trzech komponentów:

 1. Interreg III A
  Współpraca przygraniczna władz publicznych sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie zarówno projektów infrastrukturalnych jak i „miękkich".
 2. Interreg III B
  Celem tego komponentu jest współpraca ponadnarodowa ukierunkowana na wzmocnienie harmonijnego zrównoważonego rozwoju terytorium europejskiego. Polska obszarowo przynależy do:
  1. Obszaru programowego Regionu Programu Bałtyckiego (BSR - Baltic Sea Region) nacelowanego na poprawę integracji przestrzennej i poziomu konkurencyjności tych terenów.
  2. Programu CADSES, obejmującego Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej. Głównym celem programu jest rozwój współpracy ponadnarodowej promującej zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny (terytorialny).
 3. Interreg III C
  Komponent ten obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej i podzielony jest na cztery strefy Północ, Południe, Wschód, Zachód. Polska przynależy terytorialnie do strefy Północ i Wschód. Głównym celem tego komponentu jest międzynarodowa wymiana informacji i doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego, systemowych przykładów rozwiązywania problemów oraz rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej.

Gmina Łódź realizuje następujące projekty: