Inicjatywy Wspólnotowe dostępne dla Polski 2007-2013

W nowym okresie programowania 2007-2013 dostępne są trzy nowe inicjatywy - JEREMIE, JASPERS i JESSICA zaproponowane przez Komisję Europejską wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.


JASPERS - merytoryczne wsparcie dla dużych projektów


Uczestnikami inicjatywy po stronie UE są: Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Instytucją koordynującą w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Cele inicjatywy JASPERS:

  • wsparcie przygotowania dużych projektów inwestycyjnych,
  • przyspieszenie przygotowania projektów umożliwiających wykorzystanie środków unijnych przyznanych Polsce,
  • polepszenie jakości wniosków o dofinansowanie przez Komisję Europejską.


JESSICA - wsparcie dla projektów realizowanych w ramach rozwoju miast


Stanowi wspólne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na rzecz odnowy i rozwoju obszarów miejskich poprzez stworzenie specjalnych funduszy rozwoju miejskiego i powierniczego wspieranych środkami strukturalnymi.JEREMIE - ułatwienie dostępu do kapitału dla mikro – i MŚ przedsiębiorstw

To partnerstwo między Komisja Europejską a Grupą EBI. Celem inicjatywy jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania, zapewnienie mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a także innych innowacyjnych form finansowania. Adresatami programu są w szczególności mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.