ŁÓDŹ BAJKOWA

UE Łódź Bajkowa (orginal)

 

PROMOCJA MARKI ŁODZI FILMOWEJ POPRZEZ REALIZACJĘ NOWEGO SZLAKU TURYSTYCZEGO „ŁÓDŹ BAJKOWA”

Projekt nr WND-RPLD.03.02.00-00-082/11 realizowany przez Biuro Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi został wyłoniony w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-14/11 dotyczącego marketingu i promocji produktów i „marek" regionalnych i lokalnych, w zakresie Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Okres realizacji: styczeń 2012 - czerwiec 2013 roku.

  • Całkowita wartość Projektu wynosi: 608 075,00 PLN
  • Wysokość wkładu własnego Beneficjenta: 91 211,25 PLN
  • Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 w kwocie nieprzekraczającej: 516 863,75 LN co stanowi maksymalnie 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Projekt zakłada budowanie tożsamości regionalnej poprzez promocję marki Łodzi filmowej i dziedzictwa filmowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku łódzkiej animacji poprzez realizację Szlaku Bajkowego. Obejmuje stworzenie nowego szlaku turystycznego śladem mini pomników nawiązujących tematycznie do dorobku Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For. Szlak będą wyznaczały posągi z brązu przedstawiające postacie z seriali animowanych, m. in.: Trzy Misie, Wróbel Ćwirek, Plastuś, Maurycy i Hawranek. Postaci te zostaną zlokalizowane w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów oraz ściśle związanych z łódzkim przemysłem filmowym. Uzupełnieniem będzie wydanie materiałów informacyjnych
i promocyjnych nawiązujących do dorobku łódzkiej animacji, a także przeprowadzenie kampanii promującej szlak i filmową markę Łodzi.

Osiągnięcie głównego celu będzie miało pozytywny wpływ na szerokie grono społeczeństwa, w tym dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich:

- przygotowanie oferty promocyjnej nawiązującej do dorobku łódzkiej animacji;

- stworzenie regionalnego produktu w postaci szlaku „Łódź Bajkowa”;

- poprawa atrakcyjności Miasta Łodzi dla turystów i inwestorów;

- zwiększenie ilości przyjazdów turystycznych do Łodzi;

- promocja Łodzi jako miejsca twórczego i kreatywnego;

- wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców miasta na temat dziedzictwa filmowego miasta Łodzi.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

1. wybór postaci z bajek oraz obiektów wchodzących w skład szlaku, uzyskanie zgód
do wykorzystania wizerunku postaci;

2. wykonanie, montaż i odsłonięcie rzeźb;

3. przygotowanie i wydanie materiałów informacyjnych;

4. realizacja spotu promującego szlak Łodzi Bajkowej;

5. kampania promująca Szlak Bajkowy.