Program Ramowy

6 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji zaproponowany przez Komisję Europejską został przyjęty 3 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów i Parlament Europejski jako główny instrumentem Unii Europejskiej służący finansowaniu działalności badawczej w Europie. Całkowity budżet 6 PR w latach 2002 – 2006 wynosi 17,5 mld EUR.

Głównym celem 6 PR jest przyczynianie się do stworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) poprzez lepszą integrację i koordynację rozproszonych prac badawczych prowadzonych w całej Europie, rozwój wyposażonej w najlepsze umiejętności społeczności naukowej, rozwój najwyższej jakości prac naukowych i technicznych, pobudzanie ponadnarodowej współpracy w dziedzinie badań, rozwój środowiska przyjaznego innowacyjności.

Do priorytetów tematycznych 6. Programu Ramowego należą:

  • genomika i biotechnologie dla zdrowia człowieka
  • technologie społeczeństwa informacyjnego
  • nanotechnologie i nauka o materiałach
  • aeronautyka i przestrzeń kosmiczna
  • jakość i bezpieczeństwo żywności
  • energia
  • transport
  • zmiany globalne
  • obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Uczestnikami projektów finansowanych w ramach 6 PR mogą być uczelnie, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, związki grupujące firmy poszczególnych branż, osoby prawne, instytucje z krajów członkowskich Unii Europejskiej, instytucje z krajów stowarzyszonych, instytucje z krajów trzecich, europejskie organizacje badawcze oraz instytucje spoza Europy.