Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów KreatywnychProjekt nr WND-RPLD.03.02.00-00-081/11 realizowany przez Biuro Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi został wyłoniony w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-14/11 dotyczącego marketingu i promocji produktów i „marek" regionalnych i lokalnych, w zakresie Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Okres realizacji: od lutego do listopada 2012 rok.

 • Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 106 017,00 PLN
 • Wysokość wkładu własnego Beneficjenta: 309 684,76 PLN
 • Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 w kwocie nieprzekraczającej: 796 332,24 PLN co stanowi maksymalnie 72,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu


Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na budowanie nowej tożsamości Łodzi i całego regionu, jak również jego wizerunku i jest niejako konsekwencją uchwały Rady Miasta NR VIII/81/11 przyjmującej dokument: „Strategia promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010-2016". Budowa marki, jest procesem długotrwałym i wymaga podjęcia spójnych działań promocyjnych.
W ramach przedsięwzięcia są zaplanowane następujące zadania zmierzające do osiągnięcia celu głównego projektu, jakim jest wykreowanie wizji Łodzi, jako Centrum Przemysłów Kreatywnych:

 • kampania bannerowa w internecie (strona www i kampania na portalach społecznościowych),
 • opracowanie projektu gadżetu kreatywnego,
 • wykonanie gadżetów kreatywnych,
 • opracowanie merytoryczne i produkcja filmu promocyjnego spotów,
 • wykonanie pendrivów z filmem i spotami,
 • nagranie płyt CD z filmem i spotami,
 • kampania outdoorowa (opracowanie grafiki do kampanii na nośnikach wielkoformatowych, przygotowanie i zakup powierzchni reklamowej),
 • organizacja dwóch konferencji prasowych. • informacja o rozpoczęciu projektu >>>
 • informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na organizację konferencji prasowych >>>