Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej

SZANOWNI PAŃSTWO,


Uchwałą Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 9 grudnia 2015 r. został utworzony
Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej.


Jest to jedna z czterech form prawnej ochrony zabytków, które wskazuje art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Park kulturowy jest powoływany do życia w celu ochrony krajobrazu kulturowego o znaczących wartościach, tj. terenów wyróżniających się krajobrazowo, na których istnieją zabytki nieruchome, charakterystyczne dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Granice Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej obejmują północny odcinek ulicy Piotrkowskiej (deptak) oraz kwartały przylegającej do niej zabudowy wraz z ulicami: Kościuszki i Zachodnią, Mickiewicza i Piłsudskiego, Sienkiewicza, fragmentem ul. Narutowicza i Wschodnią, Ogrodową i Północną.

Obszar Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej jest odzwierciedleniem etapów powstawania prężnego ośrodka przemysłowego. Różnorodności funkcji powstających budynków towarzyszyła różnorodność ich form i stylów architektonicznych, wyrażająca upodobania, pochodzenie, status społeczny i źródło dochodów ich właścicieli.

Układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej, placu Wolności i ulicy Moniuszki (dawnego Pasażu Meyera) do dzisiaj zachowały autentyzm i integralność, dzięki czemu wyróżnione zostały prestiżowym tytułem Pomnika Historii „Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego", najwyższej formy prawnej ochrony zabytków w Polsce.

Obszar ten nie jest wyłączony z codziennego użytkowania, lecz stanowi żywy organizm miejski, na którego formę i wizerunek mają wpływ decyzje podejmowane przez właścicieli oraz użytkowników terenu i poszczególnych obiektów. Budynki i przestrzeń publiczna tego obszaru podlegają różnorodnym dynamicznym procesom, w ramach których niezbędne jest utrzymanie równowagi pomiędzy koniecznymi przekształceniami, zgodnymi z wymogami współczesności a utrzymaniem zabytkowego charakteru, między adaptacją do nowych funkcji a poszanowaniem oryginalnej struktury historycznej.

Utworzenie na tym obszarze parku kulturowego wynika z troski o wizerunek miasta i potrzeby uporządkowania oraz zachowania krajobrazu kulturowego, a także historycznego charakteru przestrzeni publicznej.

Prawo do użytkowania przestrzeni wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również z odpowiedzialnością za tą Przestrzeń i pociąga za sobą określone obowiązki.

Opracowane jasne i konkretne zasady, dotyczące różnorakich przedsięwzięć podejmowanych na tym terenie, ułatwią wszystkim zainteresowanym prowadzenie działalności, wykluczą dowolność i uznaniowość.

Przestrzeń parku kulturowego służyć ma w równej mierze właścicielom, użytkownikom, mieszkańcom, przedsiębiorcom, władzom lokalnym i gościom - w najszerszym znaczeniu. Współtworzenie tej przestrzeni obliguje do należytej dbałości o historyczne i krajobrazowe walory tego miejsca oraz do zachowania jego wyjątkowego charakteru.

Dlatego też gorąco zachęcam do zapoznania się z regulaminem Parku Kulturowego.

Podjęcie przez Państwa wskazanych w nim działań pozwoli przywrócić właściwą jakość i estetykę tego historycznego, zabytkowego obszaru Łodzi.


Z wyrazami szacunku,

HANNA ZDANOWSKA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

 

DO POBRANIA:

UCHWAŁA NR XXI/483/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej:

Park Kulturowy Ulicy Piotrkowskiej