"Szklakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna"

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4619/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 7 października 2016 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do projektu partnerskiego pod nazwą „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1737) - zwaną dalej: „ustawą wdrożeniową"), Miasto Łódź ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT, zwanego dalej „Projektem".

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 

I.       Cel Projektu:

 

 

W ramach Projektu przewiduje się nadanie terenom zdegradowanym znajdującym się na terenie Księżego Młyna w Łodzi nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez uporządkowanie zabytkowej tkanki urbanistycznej oraz tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

 

Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej Księżego Młyna (modernizacja podwórek wraz z renowacją infrastruktury lokalnej, modernizacja alejki Księży Młyn, budowa „zielonego" parkingu przy ul. Fabrycznej 17, ciągu pieszo-rowerowego na terenie byłej bocznicy kolejowej), renowację budynków mieszkalnych na terenie Księżego Młyna stanowiących własność Miasta Łódź oraz budynków, w których istnieją wspólnoty mieszkaniowe, renowację budynków gospodarczych (w tym przy ul. Księży Młyn 2/Tymienieckiego 32 dla potrzeb Klubu Księżego Młyna), zmianę sposobu użytkowania niektórych lokali w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych dla funkcji pracowni dla artystów oraz gastronomii.

 

Projekt został zidentyfikowany w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej w ramach trybu pozakonkursowego przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi (Instytucję Pośredniczącą) w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

 

Szacowana całkowita wartość Projektu wynosi 64 045 000 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 39 605 969 zł. Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu wynosi 46 600 000 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostaną z budżetu Miasta Łodzi oraz Partnerów wyłonionych w drodze niniejszego naboru.

 

Planowane środki wyodrębnione w budżecie Projektu na finansowanie zadań merytorycznych realizowanych przez Partnera lub Partnerów wynoszą łącznie 16 000 000 zł. Niniejsze środki stanowić będą wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań merytorycznych Partnera lub Partnerów. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Łodzi ma prawo zmienić alokację przeznaczoną na dofinansowanie zadań Partnera lub Partnerów.

 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy - co może mieć wpływ na wysokość dofinansowania możliwego do uzyskania w ramach Projektu.

 

II.    Cel Partnerstwa:

 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu pozakonkursowego, mającego na celu kompleksową rewitalizację osiedla Księży Młyn w Łodzi, w obrębie ulic Fabryczna, Przędzalniana, Tymienieckiego i Magazynowa.

 

Obszar Projektu został wskazany na mapie określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Miasto Łódź zastrzega, że ostateczna liczba Partnerów, którzy zostaną wybrani do wspólnej realizacji Projektu zostanie określona w toku naboru i będzie uzależniona od dostępności środków wyodrębnionych w Projekcie na finansowanie zadań merytorycznych Partnerów.

 

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania Partnerów w ramach Projektu z EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych (Miasto Łódź ma prawo obniżenia poziomu wnioskowanego dofinansowania EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020).

 

Partner Projektu zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie minimum 15% wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego zadania oraz do pokrycia w 100% wydatków niekwalifikowalnych w każdym roku realizacji Projektu.

 

Miasto Łódź będzie w Projekcie partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów w związku z prawidłowym wykonaniem umowy o dofinansowanie Projektu.

 

III.  Planowane etapy Projektu:

 

 1. Etapy obligatoryjne finansowane ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Łodzi:

  1. uszczegółowienie celów Projektu;

  2. ustalenie ostatecznego zakresu Projektu;

  3. opracowanie budżetu i harmonogramu Projektu;

  4. zaprogramowanie zarządzania Projektem z uwzględnieniem podziału zadań oraz odpowiedzialności Partnerów Projektu;

  5. zaplanowanie i realizacja przygotowawczych prac inwestycyjnych;

  6. opracowanie dokumentacji projektowej i/lub programów funkcjonalno-użytkowych,

  7. złożenie wniosku o dofinansowaniu Projektu.

 2. Etap 1 - Proces przygotowania Projektu - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej:

  Przewidywany termin zakończenia realizacji Etapu 1: IV kwartał 2016 r.

   

 3. Etapy do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020:

  1. realizacja procesu budowlanego;

  2. nadzór nad pracami budowlanymi;

  3. realizacja zadań merytorycznych;

  4. nadzór nad finansowo - rzeczową poprawnością realizacji Projektu;

  5. Promocja i informacja o projekcie
 4.  

  Etap 2 - Proces realizacji części inwestycyjnej Projektu:

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji etapu: IV kwartał 2019.

Finansowe zakończenie realizacji Projektu powinno nastąpić do grudnia 2019 r. (chyba, że umowa o dofinansowanie Projektu z IZ RPO WŁ będzie stanowiła inaczej).

 

Etap 3 - Wdrożenie Projektu w okresie trwałości:

Przewidywany termin zakończenia realizacji etapu: IV kwartał 2024 r.

(termin może ulec zmianie w zależności od postanowień umowy o dofinansowanie)

 

IV. Typy projektów możliwych do realizacji w ramach Działania VI.3:

 

W ramach Działania VI.3 wspierane będą kompleksowe projekty odnoszące się do wszystkich sfer: materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej poprzez realizację następujących typów projektów:

 1. prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane (co do zasady z wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu) prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu,

 2. zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych (obejmująca również obiekty małej architektury),

 3. przebudowa, prace konserwatorsko-restauratorskie, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Jako komponent Projektu mogą być realizowane następujące typy działań:

 1. termomodernizacja budynku (w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych w odniesieniu do części wspólnych budynku),

 2. instalacja monitoringu lub oświetlenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego, - budowa, przebudowa, rozbudowa drogi lokalnej (gminnej, powiatowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

 3. budowa, przebudowa, podłączenie do infrastruktury sieciowej na obszarze objętym projektem w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych,

 4. inwestycje w zakresie kultury: wsparciem objęte będą prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych (wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji gminnej), pełniących funkcje kulturalne lub mających je pełnić w wyniku projektu, wraz ze znajdującymi się w nich zabytkami ruchomymi; adaptacja obiektów na cele kulturalne, jak również roboty budowlane (co do zasady z wyłączeniem budowy nowych budynków w określonym miejscu) w obiektach infrastruktury kultury. Odbudowa obiektu na cele kulturalne dotyczyć może jedynie zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji gminnej i nie może przekroczyć 30% kubatury stanu docelowego odbudowywanego budynku. W ramach komponentu dot. kultury, kwalifikowalne będą prace w otoczeniu rewitalizowanego obiektu (w tym zabytku nieruchomego) oraz zakup niezbędnego wyposażenia do tych obiektów.

 

Przed przystąpieniem do naboru, wnioskodawcy obowiązani są do zapoznania się z postanowieniami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a także odpowiednich wytycznych, określających ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych. W szczególności, rekomendowane jest zapoznanie się z wymaganiami ustanowionymi przez Zarząd Województwa Łódzkiego dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w tym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014 - 2020 (dostępne na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/),
a także wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków. 

 

V.    Typ beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o utworzenie partnerstwa:

 

Zgodnie z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, wersja z dnia 22 sierpnia 2016 r., stanowiącego załącznik do uchwały Nr 939/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2016 r., o wspólne przygotowanie i realizację Projektu mogą ubiegać się m. in.:

 • organizacje pozarządowe;

 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;

 • LGD;

 • szkoły wyższe;

 • jednostki naukowe;

 • przedsiębiorcy. 

 

VI. Warunki udziału:

 

O udział w postępowaniu może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia następujące wymagania:

1.      Należy do typu beneficjentów, określonych w pkt. V - ocena na podstawie treści dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy.

2.      Zakres działań prowadzonych przez wnioskodawcę jest zgodny z celami partnerstwa - ocena na podstawie statutu lub innego dokumentu dotyczącego profilu działalności oraz treści zgłoszenia wnioskodawcy.

3.      Deklaruje wniesienie wkładu finansowego w realizację celu partnerstwa - ocena na podstawie treści zgłoszenia wnioskodawcy.

4.      Realizacja zadania na obszarze Projektu - ocena na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

5.      Nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) - ocena na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

6.      Wobec wnioskodawcy nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przybywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437, 544, 1020 i 1165) - ocena na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

 

7.      Wnioskodawca nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności publicznoprawnych - ocena na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

8.      Wnioskodawca przedstawi opis potencjału finansowego, organizacyjnego
i technicznego w zakresie związanym z celami partnerstwa.

9.      Wnioskodawca przedłoży zgodę na wspólne przygotowanie i realizację Projektu - jeżeli zgoda taka jest wymagana przez przepisy prawa (stosowna uchwała organu uprawnionego do zaciągania określonych zobowiązań, uchwała właścicieli wspólnoty mieszkaniowej).

10.  Wnioskodawca przedłoży dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

11.  Statut (lub inny dokument równorzędny) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozdz. VI pkt 2.  

 

VII.          Termin i sposób składania wniosków:

 

1.      Termin do składania wniosków wynosi 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łódź. Na potrzeby otwartego naboru przyjmuje się, że wskazany termin będzie liczony w dniach kalendarzowych. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku na adres wskazany w pkt. 4 poniżej.

2.      Wniosek należy przygotować komputerowo, w języku polskim, na udostępnionym formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie punkty wniosku muszą być wypełnione, a wniosek musi być kompletny (tj. zawiera wszystkie strony oraz wymagane załączniki, wskazane w formularzu wniosku).

3.      Wniosek należy złożyć wraz z dwoma odpisami wniosku i załączników, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, a także w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (płyta CD, DVD, pendrive). Wersja papierowa wniosku musi być przygotowana w formacie A4 oraz umieszczona w segregatorze opatrzonym nazwą wnioskodawcy.

4.      Wnioski w zamkniętej kopercie można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8:00 do 15:00 lub przez nadanie w placówce operatora pocztowego, na adres:

Urząd Miasta Łodzi

punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Łodzi

przy ul. Piotrkowskiej 171/175

90-447 Łódź

 

z dopiskiem: „Wniosek na nabór Partnerów projektu „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.".

5.      Wniosek oraz wszystkie załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy.

6.      Jeżeli osobą podpisującą wniosek jest pełnomocnik, jego umocowanie do podpisania wniosku weryfikuje się na dzień, kiedy czynność podpisania jest dokonywana. Podmiot składający wniosek ma obowiązek przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej, a treść dokumentu pełnomocnictwa nie może budzić wątpliwości odnośnie daty powstania i zakresu umocowania pełnomocnika do działania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.

7.      Wnioski złożone po terminie lub w innym miejscu niż wskazane w pkt. 4 powyżej podlegają odrzuceniu.

8.      Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.

9.      Wszelkich informacji dotyczących otwartego naboru udziela Pan Arkadiusz Bogusławski, tel.: + 42 272 62 30, email: a.boguslawski@uml.lodz.pl.

 

VIII.       Ocena wniosków i wybór partnerów:

 

Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. wyboru partnerów powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi, zwana dalej „Komisją".

 1. Komisja dokona oceny na podstawie informacji przedstawionych we wniosku, stosując kryteria oceny określone w załączniku Nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski podpisane przez uprawnione osoby, wypełnione komputerowo, sporządzone w języku polskim, złożone na udostępnionym formularzu wniosku, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze Partnerów.
 3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosu.
 4. Każdy z członków Komisji weryfikuje wnioski zgłoszone w ramach naboru pod względem formalnym i merytorycznym.
 5. Ocena wniosków nastąpi w dwóch etapach - ocena formalna (Etap I) i ocena merytoryczna (Etap II).
 6. W ramach oceny formalnej, Komisja będzie badała spełnienie kryteriów formalnych dopuszczających i uzupełniających. Ocena jest dokonywana w systemie: TAK/NIE.
 7. Warunkiem oceny wniosku pod kątem kryteriów formalnych uzupełniających jest spełnienie przez wniosek kryteriów formalnych dopuszczających (charakter bezwzględny).
 8. Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych dopuszczających lub uzupełniających skutkować będzie negatywną oceną wniosku.
 9. W przypadku kryteriów formalnych uzupełniających dopuszczalne jest poprawienie formularza wniosku lub załączników. Wnioskodawca jest wzywany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub załączników w terminie określonym przez Przewodniczącego Komisji. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje odrzuceniem wniosku.
 10. Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.
 11. Ocena na podstawie kryteriów merytorycznych polega na przyznaniu wnioskodawcy punktacji w zależności od stopnia spełnienia danego kryterium. Wniosek otrzyma pozytywną ocenę, jeżeli uzyska co najmniej 55 punktów w ramach kryteriów merytorycznych.
 12. Każdy członek Komisji dokonuje wstępnej oceny merytorycznej każdego wniosku, stosownie do kryteriów oceny stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Przewodniczący Komisji na podstawie wypełnionych przez członków Komisji kart oceny oblicza dla każdego wniosku ostateczną ocenę merytoryczną. Ostateczna ocena merytoryczna wniosku stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez członków Komisji. Wartość punktową podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.    
 13. W przypadku powstania wątpliwości odnośnie spełnienia danego kryterium na etapie oceny merytorycznej, Przewodniczący Komisji jest uprawniony do wezwania wnioskodawcy w celu złożenia odpowiednich wyjaśnień na piśmie w terminie zakreślonym przez Przewodniczącego Komisji.
 14. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z poszczególnymi wnioskodawcami, celem konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji Projektu.
 15. Po zakończeniu oceny merytorycznej, Komisja podejmuje decyzję o rekomendacji wyboru Partnera lub Partnerów, których zgłoszenia uzyskały wymaganą liczbę punktów.
 16. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie Partnera lub Partnerów nastąpi po przeprowadzonych ewentualnie negocjacjach mających na celu ustalenie zasad realizacji partnerstwa i jego wewnętrznej organizacji.
 17. Ostatecznego wyboru Partnera lub Partnerów dokonuje Prezydent Miasta Łodzi na podstawie rekomendacji Komisji.
 18. Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

- imiona i nazwiska członków Komisji;

- listę zgłoszonych wniosków;

- wyniki oceny formalnej i merytorycznej, ujęte na liście rankingowej;

- ewentualne uwagi członków Komisji;

- podpisy członków Komisji.

 1. Do protokołu należy dołączyć oświadczenia członków Komisji o bezstronności oraz karty ocen poszczególnych wniosków. 
 2. Informacja o rozstrzygnięciu naboru i wyborze Partnera lub Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru partnerów na stronach internetowych http://www.uml.lodz.pl/ oraz http://bip.uml.lodz.pl/.
 3. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Partnerem lub Partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie, regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu. Umowa o partnerstwie musi być podpisana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu.
 4. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

 

IX. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do:

 

1.      Negocjacji warunków realizacji zadań z Partnerem lub Partnerami.

2.      Unieważnienia naboru bez podania przyczyny w każdym czasie.

3.      Zawieszenia naboru na każdym etapie postępowania.

4.      Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów i jego warunków w trakcie trwania naboru.

5.      Przedłużenia terminu składania wniosków. 

6.      Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.

7.      Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienie funkcji Partnera.

 

X.    Postanowienia końcowe:

 

1.      W przypadku unieważnienia naboru Miasto Łódź nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub wnioskodawca, a w szczególności Miasto Łódź nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania wniosku.

2.      W przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających zawarcie umowy o partnerstwie z wybranym w wyniku naboru Partnerem lub Partnerami, Miasto Łódź dopuszcza możliwość zawarcia umowy o partnerstwie z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

3.      Udział Partnera lub Partnerów w realizacji Projektu nie jest gwarantowany i będzie uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE. W tym zakresie, Partnerowi lub Partnerom nie przysługują żadne roszczenia względem Miasta Łodzi.

DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 4619/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna." oraz powołania Komisji ds. wyboru partnerów

Załącznik Nr 1 - Obszar Projektu;

Załącznik Nr 2 - Formularz wniosku;

Załącznik Nr 3 - Kryteria ocen

Regulamin pracy Komisji - zał. Nr 2 do zarządzenia

Załącznik nr 4 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Załącznik nr 5 do wniosku Harmonogram płatności

 

 

 

 

 


Dokument dostępny na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020/.