Definicja polityk sektorowych

Polityka sektorowa - polityka wyznaczająca w kompleksowy sposób kierunki rozwoju określonego obszaru aktywności miasta i stanowiąca program realizacyjny Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+.

Narzędzie strategicznego zarządzania miastem

Jest narzędziem wdrożeniowym celów zawartych w Strategii w dwóch wymiarach:
- realizacji celów strategicznych określonych w Filarach Strategii
- realizacji celu zawartego w Fundamencie: „Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna - racjonalizacja zarządzania majątkiem i zasobami, podniesienie jakości świadczonych usług publicznych".
Cel ten oznacza budowę optymalnie zarządzanego, czyli oszczędnego i efektywnego miasta przez wykorzystanie posiadanych zasobów oraz znajdowanie rezerw umożliwiających wygospodarowanie środków na pokonywanie wyzwań i realizację projektów rozwojowych. Efektywność rozumiana jest tu przede wszystkim jako racjonalizacja zarządzania majątkiem i zasobami miasta przy jednoczesnym podnoszeniu jakości usług publicznych, oznaczających stopień zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb mieszkańców miasta.

Zawartość polityki sektorowej

W odniesieniu do opracowanej diagnozy danego obszaru, ujmującej analizę SWOT, identyfikuje szczegółowe cele o charakterze operacyjnym. Polityka sektorowa wypracowuje w oparciu o materiał diagnostyczny, określony cel główny (wizja lub misja) skorelowany i komplementarny za Strategią Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Zawiera mierzalne wskaźniki odniesione do jednostek czasu, wartości, czynników jakościowych. Ujęte w polityce zadania, działania i programy opisuje w sposób szczegółowy odnosząc je do budżetu, WPF, PRL ze wskazaniem źródeł finansowania.

Cel

Narzędzie to ma umożliwić oszacowanie nakładów rozwojowych w określonym obszarze aktywności społeczno - gospodarczej, umożliwiając jednocześnie czytelną identyfikację rezultatów, ich monitoring i ewaluację. Dlatego polityka sektorowa jest skorelowana ze Strategią w ujęciu czasowym (perspektywa 2020+).