Użytkowanie wieczyste 2017

Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi uprzejmie przypomina o wynikającym z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) obowiązku dokonywania wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Nieuiszczenie opłaty rocznej w obowiązującym terminie powoduje naliczenie odsetek na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Wpłat należy dokonywać bez dodatkowego wezwania do 31 marca każdego roku (Urząd Miasta Łodzi nie wysyła już blankietów wpłat).

Numer rachunku bankowego dla wszystkich gruntów będących w użytkowaniu wieczystym a stanowiącym własność Gminy Łódź jest wspólny dla wszystkich użytkowników wieczystych i jest następujący:

31 1560 0013 2026 0000 0068 0002

Numer rachunku bankowego dla gruntów będących w użytkowaniu wieczystym a stanowiącym własność Skarbu Państwa jest następujący:

91 1560 0013 2026 0026 9540 1002

Szczegółowe informacje na ten temat na stronie internetowej Urzędu www.uml.lodz.pl (zakładka Sprawy wg kategorii):