Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Łodzi

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Łodzi na lata 2012-2015

Program został przyjęty przez Radę Miejską w Łodzi w wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Realizacja Programu ma przyczynić się do promocji zdrowia psychicznego oraz poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskich.

Program został przygotowany przez Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie Miasta Łodzi powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 1367/VI/11 z dnia 18 października 2011 r. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi: Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Edukacji, Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, przedstawiciele Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz organizacji pozarządowych:

Program zawiera część diagnostyczną zawierającą analizę rozpowszechnienia najczęstszych zaburzeń psychicznych wśród łodzian oraz zasoby opieki psychiatrycznej na terenie Miasta Łodzi. Zasadnicza część Programu określa cele z zakresu promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. W Programie określono sposoby realizacji poszczególnych celów, jak i podmioty uczestniczące w ich realizacji, którymi będą jednostki organizacyjne Miasta, MOPS, podmioty lecznicze, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz grupy samopomocowe pacjentów i ich rodzin.


Uchwała Nr L/1038/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17.10.2012 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Łodzi na lata 2012-2015" >>>