Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”

« powrót

Całkowita wartość projektu: 842 843,50 zł

Kwota dofinansowania:          766 987,58 zł

Wysokość wkładu własnego: 9% wartości projektu ogółem

Okres realizacji projektu:      od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Wnioskodawca:

Łódź – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów.

 

Grupa docelowa:

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 2 000 osób (1 000 kobiet i 1 000 mężczyzn), które uczą się/pracują lub zamieszkują miasto Łódź (woj. łódzkie) w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w wieku aktywności zawodowej z przedziału 50-65 lat (przy czym zgodnie z ustaleniami Min. Rozwoju osoby w wieku aktywności zawodowej będą osobami pracującymi lub pozostającymi bez zatrudnienia, ale zainteresowanymi podjęciem pracy i jej poszukujący).

 

Cel projektu:

Ograniczenie progresji przewlekłej choroby nerek poprzez wczesne wykrycie choroby, objęcie działaniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ osób z chorobą wykrytą w okresie trwania projektu.

Działaniami zostanie objętych 2 000 osób z grupy docelowej, zamieszkałych na terenie miasta Łodzi.

Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia celu głównego oraz celów szczegółowych RPO WŁ i wpłynie na utrzymanie oraz przedłużenie aktywności zawodowej uczestników/-czek projektu - osób powyżej 50 roku życia. Seria badań pozwoli na wcześniejsze wykrywanie przewlekłej choroby nerek w stadiach, w których jest ona wyleczalna i pozwoli na dłuższą aktywność zawodową osób nią dotkniętych i/lub skierowanych do dalszej diagnostyki. Projekt zwiększy poziom wiedzy na temat choroby oraz umiejętność samoopieki i zaangażowania w kontrolę swojego stanu zdrowia. Pozostałe osoby, dzięki zdobytej wiedzy, zapobiegną u siebie rozwojowi PCHN.

 

Krótki opis projektu:

Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi to projekt, który powstał z myślą o zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w badaniach w kierunku PChN, w grupie wiekowej powyżej 50 roku życia, wykazującej wysoką zachorowalność na przewlekłą chorobę nerek. Program propaguje ponadto działania edukacyjne skierowane do osób z grupy ryzyka, które dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i nastawieniu do badania przez personel medyczny, chętniej będą zgłaszać się w przyszłości na badania w kierunku PChN.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

 • zorganizowanie 12 dwugodzinnych cykli szkoleń dla 84 lekarzy POZ, którzy będą przeprowadzać konsultacje z pacjentami oraz badania diagnostyczne w 29 lokalizacjach na terenie miasta Łodzi - działanie realizowane przez Miasto;
 • każdy uczestnik projektu będzie miał zagwarantowane 2 konsultacje z lekarzem POZ – pierwsza i ostatnia wizyta (4 000 konsultacji). Jeżeli badania przeprowadzone po pierwszej konsultacji (badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi i badanie ogólne moczu) nie wskażą nieprawidłowości, uczestnik kończy udział w projekcie. W ramach drugiej konsultacji zostaną omówione z pacjentem wyniki badań. Z osobami
  u których nie wykryto PChN lekarz dodatkowo przeprowadzi rozmowę edukacyjną nt. PChN i zagrożeń z nią związanych. Pacjent otrzyma materiały informacyjne nt. PChN, zaświadczenie o udziale w Programie z zaleceniami oraz wypełni ankietę satysfakcji pacjenta - działanie realizowane przez Miasto;
 • jeżeli badania zlecone po pierwszej konsultacji wskażą na nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek pacjent będzie mógł skorzystać jeszcze z 3 dodatkowych konsultacji z lekarzem POZ na których wg wskazań zostanie skierowany na dodatkowe badania stężenia kreatyniny (maksymalnie 2 dodatkowe badania), badania albuminurii (max. 3), badania diagnostyczne (morfologia, elektrolity – Na, K, CRP, cholesterol, triglicerydy, glukoza, u osób z cukrzycą wartość hemoglobiny glikowanej) – działanie realizowane przez Miasto;
 • pacjenci u których wyniki badań wskażą PChN zostaną skierowani na konsultację nefrologiczną w ramach projektu, a lekarz wg wskazań zleci wykonanie USG układu moczowego, z wynikami którego pacjent zgłosi się do nefrologa – działanie realizowane przez WAM;
 • po przeprowadzeniu konsultacji nefrologicznej, u pacjentów wymagających objęcia specjalistyczną opieką nefrologiczną, lekarz nefrolog zleci zgłoszenie się do lekarza POZ w celu uzyskania skierowania do dalszej opieki w ramach NFZ. Lekarz nefrolog zleci również pacjentowi udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu. Poza warsztatami pacjent będzie miał możliwość skorzystać
  z 3 indywidualnych konsultacji z dietetykiem, podczas których m.in. zapozna się
  z zasadami prawidłowego żywienia oraz otrzyma spersonalizowane zalecenia żywieniowe – działanie realizowane przez WAM;
 • w ramach działań informacyjno-edukacyjnych zostanie wydrukowana
  i dystrybuowana w okresie trwania projektu broszura informacyjno-edukacyjna nt. PChN. Publikacja zawierać będzie informacje m.in. z zakresu: przyczyn powstawania przewlekłej choroby nerek, objawów chorobowych, zaleconego postępowania
  i sposobów leczenia, a także zaleceń żywieniowych. Broszura (ok. 8 stron, format A5) dystrybuowana będzie wśród uczestników projektu za pośrednictwem lekarzy POZ zaangażowanych do realizacji projektu – działanie realizowane przez Miasto.

 

Wpływ projektu:

Wynikiem konsultacji i badań będzie pisemna diagnoza wraz z zaleceniami. W rezultacie projektu 2000 osób otrzyma rzetelną informację o swoim stanie zdrowia, co pozwoli na odpowiednie działania: dalszą diagnostykę, leczenie, potwierdzenie braku zmian chorobowych, co  warunkuje  aktywne życie z myślą o kolejnym badaniu dopiero w perspektywie kilku lat.