Program Zdrowe Miasta w Łodzi

« powrót

1990 - zgłoszenie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia

1993 - przystąpienie Łodzi do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (jako członek - założyciel Stowarzyszenia)

1993 - uchwała Rady Miejskiej w Łodzi o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach w 1993-1997 i przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w II fazie programu

1997 - uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 1998-2002 (III faza programu)

1998 - przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w III fazie programu

2001 - zorganizowanie w Łodzi spotkania Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (150 osób z 23 krajów, w tym 42 polityków ze Zdrowych Miast, 7 przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia)

2003 - uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2003-2009 i decyzja WHO o przyjęciu Łodzi do IV fazy programu Zdrowe Miasta

2009 - uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2009-2013 i decyzja WHO o przyjęciu Łodzi do V fazy programu Zdrowe Miasta

2014 - uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2014-2018 i decyzja WHO o przyjęciu Łodzi do VI fazy programu Zdrowe Miasta.


Program koordynowany jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Oparty jest na współpracy i współdziałaniu wielu partnerów, takich jak: inne wydziały Urzędu Miasta, Narodowy Fundusz Zdrowia, stacje sanitarno-epidemiologiczne, placówki służby zdrowia, wyższe uczelnie, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe.

Działania w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto określa strategia „Polityka zdrowia dla miasta Łodzi 2020+", która została przyjęta do realizacji uchwałą Rady Miejskiej (Uchwała NR LIX/1255/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Polityki zdrowia dla Miasta Łodzi 2020+"). Działania poprawiające jakość życia mieszkańców Łodzi uwzględniają również inne polityki sektorowe:

polityka mieszkaniowa zakłada aktywne zarządzanie zasobem mieszkań socjalnych i komunalnych jak również programy osłonowe dla najuboższych mieszkańców Łodzi;

polityka gospodarki komunalnej oparta jest na założeniach zrównoważonego rozwoju i uwzględnia zarówno potrzeby łodzian jak również respektowanie wymogów ekologicznych;

polityka przestrzenna uwzględnia ochronę terenów niezurbanizowanych, rozwój zrównoważonego transportu miejskiego, modernizację dróg oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej;

polityka rozwoju kultury  zakłada wzmocnienie ponadlokalnej pozycji kulturalnej miasta oraz zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze;

polityka edukacji zakłada dostosowanie struktury edukacji do wymagań społeczno-gospodarczych, z uwzględnieniem wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci
i młodzieży;

polityka sportu ma na celu popularyzację sportu wśród łodzian i poprawę bazy sportowo-rekreacyjnej;

polityka włączania społecznego obejmuje działania w zakresie wyrównywania szans społecznych i przeciwdziałaniu marginalizacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.