Działania wspierające osoby niepełnosprawne

« powrót

Współpraca z NGO w zakresie:

1) wspierania rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie:

  • rehabilitacji leczniczej i psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami;

2) podnoszenia poziomu świadomości społecznej i rozwijania wrażliwości na prawa osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami;

3) wydawania publikacji i materiałów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz promujących twórczość osób niepełnosprawnych (w tym w języku migowym);

4) wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi, w formie świadczenia usług tłumacza języka migowego;

Powiatowy Program działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w mieście Łodzi na lata 2014-2020.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także kształtowanie wobec nich pozytywnych postaw społecznych.

Informatory dla osób niepełnosprawnych.

W siedzibie Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych udzielane są informacje nt. ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym w zależności od stopnia niepełnosprawności . Informacje dostępne również w wersji papierowej (broszura) oraz elektronicznej i w języku migowym na stronie www.uml.lodz.pl.

Usługa wideo tłumacza języka migowego w 16 siedzibach UMŁ - każda osoba niesłysząca może być skutecznie obsłużona w łódzkim magistracie. Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych przygotował usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego.

Telefon zaufania czynny codziennie w godzinach 16.00 - 19.30.

Prowadzenie (we współpracy z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych) wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego „REHABILITACJA" - stoisko informacyjne.

Działania promujące twórczość i aktywność osób niepełnosprawnych.

Wydawanie corocznie kalendarza zawierającego prace plastyczne i zdjęcia wykonane przez osoby niepełnosprawne, udział w imprezach integracyjnych („Schizofrenia-otwórzcie drzwi", Piramida Dobrej Woli, Dzień Dziecka, Uwolnić Motyla, Lodołamacze itp.).

Identyfikator typu „C" - wydawanie identyfikatora dla niepełnosprawnego kierowcy, uprawniającego do wjazdu na ul. Piotrkowską.